הודעות קול קורא – עיריית ירושלים

הודעות - קול קורא

חיפוש הודעות:
חיפוש חופשי:
יצוא לקובץ PDFיצוא לקובץ Excel

 

 

קול קורא - שיחות פרינג' במחולhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/KolKoreFring.aspxקול קורא - שיחות פרינג' במחול<img alt=" " src="/SiteCollectionImages/281223154217.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />יוצרי מחול צעירים, בואו והשתתפו בסדרת מפגשי מחול - שיחות פרינג' ביעל - בית ליוצרי מחול עצמאיים בירושליםיעל - בית ליוצרי מחול עצמאיים בירושלים קורא לכם, יוצרים עצמאיים להשתתף בסדרת מפגשי מחול - - שיחות פרינג' במחול​ יעל – בית ליוצרי מחול עצמאיים בירושלים הוא מרכז עירוני שיוזם סדרת מפגשי מחול, שתאפשר ליוצרי מחול עצמאיים להציג עבודה בתהליך, בהנחיית מנטורים או מלווים אמנותיים מובילים בתחום המחול, וליוצרים ותיקים להציג חלק ממופע, תוך שיח בין מנטורים לבין יוצרים בשיתוף הקהל.בסדרת מופעים זו נאפשר לקהל להיות אורח לרגע במרחב הקסום בו מתקיים תהליך היצירה, מרחב השמור בדרך כלל ליוצרים בלבד. המפגש מזמין את הקהל לקחת חלק בתהליך היצירה ולקיים שיח מפרה, עם האמנים, בתחושת מעורבות וקרבה. בית יעל מבקש לפתוח, יחד אתכם, יוצרי המחול, את תהליך העשייה האמנותית לסביבה בה אנו פועלים, תוך העצמת קהילת יוצרי המחול והתמקצעותם. הסדרה תכלול שלושה מפגשים, בכל מפגש ישתתפו כ- 4 יוצרים • שני יוצרים שיציגו עבודה בתהליך באורך של 5 עד 10 דקות. • שני יוצרים שיציגו קטע של עד 10 דקות מתוך עבודה קיימת וישתפו את הקהל בתהליך היצירה.המפגשים יתקיימו בין החודשים ספטמבר עד דצמבר 2017.לפרטים נוספיםחובה לקרוא את המסמך המאגד את יתר הפרטים - לחצו כאן להגשת המועמדות ולפרטים נוספים יש לשלוח מייל עד לתאריך 25.6.2017 לחני - לחצו כאן יש לצרף במייל קורות חיים, 3-2 תמונות מתוך היצירה, פסקה קצרה על היוצר/ת, פסקה קצרה על היצירה, תמונת פנים של היוצר/ת, לינקים לעבודות קודמות.​27/05/2017 21:00:00
יצירת שכבת שימושים ציבוריים במערכת ייעודי הקרקעhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/KolKoerStudentGIS.aspxיצירת שכבת שימושים ציבוריים במערכת ייעודי הקרקע<img alt=" " src="/SiteCollectionImages/281223154217.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" /><p>לאגף לתכנון העיר דרוש סטודנט לתואר ראשון או שני בגאוגרפיה או לימודים עירוניים ואזוריים.​</p>​דרוש סטודנט לצורך יצירת שכבת שימושים ציבוריים במערכת ייעודי הקרקע. מהות העבודה הטמעת שימושים ציבוריים ונתונים לגבי שטחים ציבוריים מתוך תכניות בניין עיר במערכת ייעודי הקרקע.ניסיון לא נדרש ניסיון קודםהשכלה לימודים רלוונטיים במוסד להשכלה גבוהה, הכרת מערכות מידע ו- GISלפרטים נוספיםלפרטי ההזמנה המלאה לחצו כאןלשליחת הצעות וקורות חיים ופרטים נוספים ניתן לפנות אילן גוייכמן – מנהל יחידת ה- GIS באגף לתכנון העיר, לשליחת דואר אלקטרוני לחצו כאן או בטלפון. 02-6296327, פקס 02-6295983. יש להעביר קורות חיים לא יאוחר מתאריך 15/06/2017. 23/05/2017 21:00:00
הצעה לקדם התקשרות עם גורם מסחרי עבור פרויקט לטובת הקהילהhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/community (2).aspxהצעה לקדם התקשרות עם גורם מסחרי עבור פרויקט לטובת הקהילה<img alt=" " src="/SiteCollectionImages/Default143_97.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" /><p>עיריית ירושלים מעוניינת לקדם התקשרות עם גורם מסחרי עבור פרויקט לטובת הקהילה, אשר יקים הצללות ממותגות באתרי משחק בעיר.</p>בהתאם לאמור לעיל, העירייה פונה לגופים מסחריים המעוניינים לממן את הקמת ההצללות באתרי המשחק בתמורה למיתוג ופרסום המותג על גביהן במהלך תקופת ההתקשרות, כפוף להנחיות להלן, קיימות מספר אפשרויות למתג את מתקני ההצללה. מודגש כי אין הכוונה לפרסום מסחרי מתחלף, כי אם למיתוג בשם החברה או סמלה המסחרי, או מותג מסחרי שבבעלותה.שאלות בקשר להליך, לאופן הכנת והגשת ההצעות ובכל עניין רלוונטי אחר, יועברו לא יאוחר מיום 12.6.17 עד השעה 14.00 , למייל שכתובתו ddmali@jerusalem.muni.il תשובות לכל שאלות ההבהרה שיועברו יפורסמו באתר האינטרנט העירוני לא יאוחר מיום 19.6.17. מובהר כי לא יינתן מענה לכל משתתף בנפרד וכי ההבהרות והמענה לשאלות ההבהרה כולן יחייבו את כל המשתתפים בהליך. הצעת הגשההמועד האחרון להגשת ההצעות הינו 26.6.17 בשעה 1400. את ההצעות יש להעביר בפורמט כתוב/ מודפס ובצירוף העתק על גבי מדיה מגנטית. לא תאושר הגשת הצעה המפנה לאתר אינטרנט או לחומרים המאוחסנים על שרת מרוחק.לפרטים נוספים, הכנסו!21/05/2017 21:00:00
הגשת בקשות להפעלת קייטנות בתחילת חודש אוגוסט בגני הילדיםhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/SummerCampJer2017.aspxהגשת בקשות להפעלת קייטנות בתחילת חודש אוגוסט בגני הילדים<img alt="לוגו של עיריית ירושלים" src="/SiteCollectionImages/281223154217.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" /><p>מוזמנים להגיש הצעות להפעלת קייטנות קיץ בשבועיים הראשונים של חודש אוגוסט בני הילדים במוקדים שונים ברחבי העיר​</p>​עיריית ירושלים מזמינה בזאת מציעים העומדים בתנאי ההליך להגיש הצעות מחיר להפעלת קייטנות קיץ בשבועיים הראשונים של חודש אוגוסט בגני הילדים במוקדים שונים ברחבי עיר. הקייטנות יפעלו בימים ראשון עד חמישי ביין השעות 1600-0800, בין התאריכים 2.8 עד 15.8 (לא כולל ימי שישי ולא תשעה באב) סך הכך 10 ימי פעילות מלאים. את ההצעות יש להגיש במעטפה סגורה לא יאוחר מיום רביעי 14.6.2017, כ' בסיוון תשע"ז עד השעה 1200 בתיבת המכרזים במינהל חברה תרבות ופנאי, רחוב יפו 19 קומה 2 ( מול חדר 216). דיני המכרזים לא יחולו על הזמנה זו ואין העירייה מתחייבת לקבל ההצעה הגבוה ביותר או כל הצעה שהיא והיא שומרת על זכותה לקבל הצעה בכל שלב לקיים משא ומתן בין כל המציעים או חלקם. לפרטים נוספיםלמסמך ובו הפרטים המלאים וכן טופס מילוי - לחצו כאןניתן להתקשר גם למטה הקייטנות העירוני בטלפון 02-6295835 בין השעות 1200-0800 22/05/2017 21:00:00
הזמנה להגיש הצעה לביצוע קורס הכשרה מחוייבתhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/training.aspxהזמנה להגיש הצעה לביצוע קורס הכשרה מחוייבת<img alt=" " src="/SiteCollectionImages/Default143_97.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />מפעם ירושלים בשיתוף עם אגף בכיר לתאגידים עירוניים, במשרד הפנים, מעוניינים בביצוע הכשרה מחויבת למנהלי תאגידים עירוניים ובפיתוח מודולות ושיעורים. הקורס הינו במסגרת מערך תכניות "הכשרה מחויבת"- פרויקט הכשרה ייעודי אותו מוביל משרד הפנים באמצעות מערכת המפעמים שמטרתו לקדם התמקצעות בשלטון המקומי וליצור סטנדרטיזציה בידע, בדפוסי הפעולה, תהליכי העבודה והנהלים הנגזרים מהחוקים ומהתקנות ברשויות המקומיות ובתאגידים העירוניים. במסגרת זו פותחו 17 תכניות הכשרה מחויבת לבעלי תפקידים סטטוטוריים בשלטון המקומי. תהליך הפיתוח נעשה בסטנדרט שנקבע לפרויקט זה.הגשת ההצעהאת ההצעה יש לפצל ל- 2 מעטפות סגורות1. מעטפה אחת הכוללת את ההצעה לליווי (כמפורט בסעיף ט' -1 8), עליה לרשום מעטפה - 1 הצעה לביצוע התכנית.2. מעטפה 2 הכוללת את תמחור ההצעה לרבות כל המרכיבים המפורטים בסעיף 7 ט' למפעם ירושלים, בציון מס' מעטפה - 2, ושם הפרויקט.3. את שתי המעטפות יש להכניס לתיבת הצעות מחיר הנמצאת במפעם ירושלים, כיכר ספרא 10, ("בניין ניו יורק"), כניסה דרך רחוב יפו מול פיצה - ממילא, על כיכר צה"ל. עד לתאריך ה - 3/7/17 עד השעה 1400.שאלות/ בקשה להבהרות יש לשלוח אך ורק בכתב לגב' מיכל גרינולד, ס. מנהלתמפעם ירושלים, עיריית ירושלים, באמצעות המייל grmichal@jerusalem.muni.il יש לוודא את קבלת החומר, טל 6298014 פקס6296483 עד לתאריך 4/6/11לפרטים נוספים ונספחים, הכנסו!​20/05/2017 21:00:00
הזמנה לקבלת הצעות מחיר להפעלת קייטנת קיץ לילדי עובדי העירייהhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/SummerCamps.aspxהזמנה לקבלת הצעות מחיר להפעלת קייטנת קיץ לילדי עובדי העירייה<img alt=" " src="/SiteCollectionImages/Default182_124.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />עיריית ירושלים וארגון העובדים פונה בזאת בבקשה למתן הצעות להפעלת קייטנת קיץ לילדי עובדי העירייה לשנת תשע"ז.עיריית ירושלים וארגון העובדים (להלן "המזמין") פונה בזאת בבקשה למתן הצעות להפעלת קייטנת קיץ לילדי עובדי העיריה כ - 300 משתתפים. לפרטי ההליך המלאים לחצו כאןלחוזה ההתקשרות לחצו כאןשאלות ו/ואו בקשות למתן הבהרות לגבי ההליך דנן זה יש להפנות אל גב' טובה דוד חי בטלפון 050-7313492 או בדוא"ל DHTOVA@jerusalem.muni.il בין השעות 830 ועד לשעה 1200.את ההצעות יש להגיש במעטפה סגורה לא יאוחר מיום 28.5.17 ג' בסיוון תשע"ז עד השעה 1300 בתיבת המכרזים העירונית שנמצאת באגף לוגיסטיקה, כיכר ספרא בניין 1, קומה 2 אצל הממונה על המכרזים.16/05/2017 21:00:00
בקשה לקבלת הצעת מחיר לביצוע סקרי בטיחות במוסדות חינוךhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/Educational_Institutions.aspxבקשה לקבלת הצעת מחיר לביצוע סקרי בטיחות במוסדות חינוך<img alt="" src="/SiteCollectionImages/Default143_97.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />האגף לחינוך חרדי בעיריית ירושלים מבקש לקבל הצעות מחיר  לביצוע סקרי בטיחות (בדיקת התנאים הבטיחותיים) במוסדות חינוך.האגף לחינוך חרדי בעיריית ירושלים מבקש לקבל הצעות מחיר לביצוע בדיקות התנאים הבטיחותיים במוסדות החינוך שבבעלות "מרכז החינוך העצמאי" (צפי כ-35 מוסדות חינוך), במידת הצורך במוסדות חינוך, מבנים ופרויקטים נוספים עפ"י תוכנית שיקבע מנהל האגף ו/או מי מטעמו.​הגשת ההצעהאת ההצעות יש להניח בתיבת ההצעות, המוצבת בארכיב האגף לחינוך חרדי כיכר ספרא 3 קומה 4 , עד ולא יאוחר מיום חמישי ז' סיון התשע"ז 01.06.2017 בשעה 12.00לפרטים נוספים, הכנסולחוזה היכנסו15/05/2017 21:00:00
הגשת בקשות להפעלת תוכניות טכנולוגיות בלתי פורמאליות לבני נוערhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/TechnologicalPrograms.aspxהגשת בקשות להפעלת תוכניות טכנולוגיות בלתי פורמאליות לבני נוער<img alt=" " src="/SiteCollectionImages/Default182_124.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" /><p>​הודעה בדבר הגשת בקשות לטובת הפעלת תוכניות טכנולוגיות בלתי פורמאליות לבני נוער במסגרת המרכז העירוני ליזמות נוער</p>​עיריית ירושלים (אגף חברה), מעוניינת לקבל הצעות להפעלת תוכניות חינוך בלתי פורמאליות בתחומי הטכנולוגיה לבני נוער במסגרת מרכז היזמות העירוני לנוער ברחוב יוסי בן יועזר 20 ומזמינה גופים ללא כוונות רווח המעוניינים להגיש הצעות, אשר עומדים בתנאים שיפורטו להלן, בכל הנוגע להפעלת תוכניות טכנולוגיות לנוער, להלן - "התוכניות".לפרטים מלאים, תיאור הפרוייקט ועיקריי הדרישות לחצו כאן14/05/2017 21:00:00
שירותי ייעוץ בתחום התקשורת והטלפוניהhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/Communications.aspxשירותי ייעוץ בתחום התקשורת והטלפוניה<img alt=" " src="/SiteCollectionImages/Default182_124.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />המטה למחשוב וניתוח מערכות מידע פונה בזאת בבקשה לקבל הצעות מחיר עבור שירותי ייעוץ בתחום התקשורת והטלפוניה.​עיריית ירושלים באמצעות המטה למחשוב וניתוח מערכות, פונה בזאת בבקשה למתן הצעות מחיר עבור שירותי ייעוץ בתחום התקשורת והטלפוניה.השירות המבוקש הינו במגוון נושאים בתחום ההתקשרות בארבע קטגוריותמתן ייעוץ אסטרטגי לתכנון מערכתי בתחום התקשורת, ואינטרנט אלחוטיכתיבת מסמכים למכרזים, תקשורת אקטיבית ופסיביתשירותי ייעוץ שוטף לייעול וחסכון בעלויותניתוח ובדיקת חשבונות ספרי שירותי תקשורתעל המציעים להגיש פרופיל ותחומי התמחות של החברה/יועץ ולהצביע על ניסיון בהתאם לתנאי ההליך. את פרטי ההליך ניתן לקבל במטה המחשוב וניתוח מערכות בטלפון 02-6297705.לפרטי ההליך המלאים לחצו כאןלחוזה ההתקשרות לחצו כאןאת ההצעה יש למסור עד ליום חמישי, י"ד בסיון תשע"ז, 8 ביוני 2017 עד השעה 1500 במסירה אישית. במעטפה סגורה למטה המחשוב, כיכר ספרא 1, קומה 0.לקבלת פרטים והבהרות ניתן לפנות למנהלת מחלקת תקשורת, גב' סיסי רז בטלפון 02-6697703 או בדוא"ל.שאלות הבהרה יתקבלו לכתובת מייל rzsisi@jerusalem.muni.il לידי סיסי רז.מועד אחרון להגשת שאלות הינו יום חמישי, כ"ט באייר 25.5.2017. המענה לשאלות יינתן בפרק זמן של עד 5 ימי עבודה מהמועד האחרון להגשת השאלות.10/05/2017 21:00:00
תכנית "חינוך לתרבות - היתרון הירושלמי"- חינוך חרדיhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/KolKoreJerusalemGoodHaredy.aspxתכנית "חינוך לתרבות - היתרון הירושלמי"- חינוך חרדי<img alt="לוגו של עיריית ירושלים" src="/SiteCollectionImages/281223154217.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" /><p>מינהל החינוך ממשיך בשנת הלימודים תשע"ז בתכנית "חינוך לתרבות - היתרון הירושלמי" ומזמין את מוסדות התרבות להגיש הצעות להשתתפות בתכנית​</p>​מטרת התכנית היא יצירת תשתית וחוויה חינוכית ותרבותית מעמיקה, משמעותית ומשותפת של תלמידי העיר באמצעות חשיפה לנכסים התרבותיים שלה ויצירת זיקה משמעותית בין התלמיד ובית הספר לבין מוסדות תרבות סביב נושא חינוכי רציף ומשמעותי .קריטריונים לבחירת מוסדות העונים ל"קול קורא"• בתכנית יוכלו להשתתף אך ורק מוסדות ירושלמיים מקומיים, הפעילים בעיר ירושלים.• מוסדות המבקשים להציע תכניות לחינוך המיוחד מחויבים בהתאמת התכנים, חומרי ההפעלה והנושאים לצרכי אוכלוסייה זו, ובהתאמה לחינוך החרדי (כמפורט בסעיף 3). חלק מהקריטריונים לבחירת התכניות• התכניות יהיו בהתאמת התכנים, חומרי ההפעלה והנושאים לצרכי אוכלוסייה זו, ובהתאמה לחינוך החרדי (כמפורט בקובץ המצורף). • המפגשים המוצעים בעלי נושא מוגדר הקשור מבחינה תכנית ורעיונית לאשכול הנושאי. • התכניות העוסקות בתחומי האמנויות מכוונת לחינוך לאמנות ולא "באמצעות האמנות". הגשת ההצעהמוסדות המעוניינים להגיש בקשות להשתתפות בתכנית יורידו את הטפסים מהאתר העירוני וישלחו בהתאם לפרטים הבאים הגשת הצעה תאריך פעולה הערות06/05/2017פרסום הקול הקורא בעיתונות והאינטרנטלשאלות נוספות, ניתן לפנות ליפי נבנצל NVYAFA@jerusalem.muni.il 1/06/2016תאריך סופי להגשת התכנית עד אמצע יולי תשובות למוסדות ו-ועדת רפרטואר לאמנים חדשים לפני הבירור בכל דרך שהיא טלפון או מייל יש לקרוא את המסמך המצורף לפרטים נוספים ניתן לפנות ליפי בטלפון 02-6296660 או במייל - לחצו כאן 08/05/2017 21:00:00
תכנית "חינוך לתרבות - היתרון הירושלמי"- חינוך ערביhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/KolKoreJerusalemGoodyArab2017.aspxתכנית "חינוך לתרבות - היתרון הירושלמי"- חינוך ערבי<img alt="לוגו של עיריית ירושלים" src="/SiteCollectionImages/281223154217.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" /><p>מינהל החינוך ממשיך בשנת הלימודים תשע"ז בתכנית "חינוך לתרבות - היתרון הירושלמי" ומזמין את מוסדות התרבות להגיש הצעות להשתתפות בתכנית.  </p>מטרת התכנית היא יצירת תשתית וחוויה חינוכית ותרבותית משמעותית ומשותפת של תלמידי העיר באמצעות חשיפה לנכסים התרבותיים שלה ויצירת זיקה משמעותית בין התלמיד ובית הספר לבין מוסדות תרבות. מבנה התכניתארבע פעילויות במהלך שנת לימודים. שתי פעולות- ביקור במוזיאון /אתר מוסד תרבות/רוח. פעילות אחת - מופע במה יוצר.תהליך בחירת המוסדות והתכניות המאושרות• מוסד שהמופעים שלו אושרו על ידי "סל תרבות ארצי לא יידרש לתהליך של וועדת רפרטואר. אם המופע אינו מוכר על ידי סל תרבות ארצי, הוא יידרש לעבור תהליך של ועדת רפרטואר בעיריית ירושלים. חובה להגיש טריילר של המופע.חברי וועדת הרפרטואר (נציגי מנח"י, מנהל/ות בתי ספר, מורים, נציגי אגף תרבות).• כל התכניות יועברו לבחינה והערכה של הוועדה המקצועית (שותפים כנ"ל) תשובות יישלחו דרך המייל לכלל המוסדות בהתאם לתאריכים המופרטים מטה. הגשת ההצעהלהגשת בקשות להשתתפות בתכנית, מצ"ב דף הנחייה. ניתן להוריד את הטפסים באתר היתרון הירושלמי וישלחו בהתאם לפרטים הבאים הגשת הצעה תאריך פעולה הערות06/05/2017פרסום הקול הקורא בעיתונות ובאינטרנטלשאלות ניתן לפנות לרנא זידאן zdrana@jerusalem.muni.il01/06/2017הגשת התכנית​עד אמצע יולי תשובה למוסדות התרבות ​ לפני בירור מסוג כלשהו יש לקרוא את המסמך המצורף ובו כל פירוט הרלוונטי - לחצו כאן לפרטים נוספיםניתן לפנות לרנא זידאן בטלפון 02-6295762 בימים שני ורביעי. את כלל הטפסים הרלוונטיים יש למלא בהתאם ולשלוח למייל של רנא זידאן - לחצו כאן 08/05/2017 21:00:00
תכנית "חינוך לתרבות - היתרון הירושלמי"- חינוך כלליhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/KolKoreJerusalemGeneralES2017.aspxתכנית "חינוך לתרבות - היתרון הירושלמי"- חינוך כללי<img alt="לוגו של עיריית ירושלים" src="/SiteCollectionImages/281223154217.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" /><p>​מינהל החינוך ממשיך בשנת הלימודים תשע"ז בתכנית "חינוך לתרבות - היתרון הירושלמי" ומזמין את מוסדות התרבות להגיש הצעות להשתתפות בתכנית.  </p>מטרת התכנית היא יצירת תשתית וחוויה חינוכית ותרבותית משמעותית ומשותפת של תלמידי העיר באמצעות חשיפה לנכסים התרבותיים שלה ויצירת זיקה משמעותית בין התלמיד ובית הספר לבין מוסדות תרבות. מבנה התכניתארבע פעילויות במהלך שנת לימודים.שתי פעולות- ביקור במוזיאון /אתר מוסד תרבות/רוח. פעילות אחת - מופע במה יוצר.פעילות אחת – סיור בירושלים (מיועד עבור כיתות ג'-ו').תהליך בחירת המוסדות והתכניות המאושרות• מוסד שהמופעים שלו אושרו על ידי "סל תרבות ארצי לא יידרש לתהליך של וועדת רפרטואר. אם המופע אינו מוכר על ידי סל תרבות ארצי, הוא יידרש לעבור תהליך של ועדת רפרטואר בעיריית ירושלים. חובה להגיש טריילר של המופע.חברי וועדת הרפרטואר (נציגי מנח"י, מנהל/ות בתי ספר, מורים, נציגי אגף תרבות).• כל התכניות יועברו לבחינה והערכה של הוועדה המקצועית (שותפים כנ"ל) תשובות יישלחו דרך המייל לכלל המוסדות בהתאם לתאריכים המופרטים מטה. הגשת ההצעהלהגשת בקשות להשתתפות בתכנית, מצ"ב דף הנחייה. ניתן להוריד את הטפסים באתר היתרון הירושלמי וישלחו בהתאם לפרטים הבאים הגשת הצעה תאריך פעולה הערות06/05/2017פרסום הקול הקורא בעיתונות ובאינטרנטסיורים בירושלים- ניתן לפנות לתהילה אליאס eltehila1@jerusalem.muni.ilמוזיאונים ומופעי במה- ניתן לפנות לדר קלאוזנר kldar@jerusalem.muni.il01/06/2017הגשת התכנית​עד אמצע יולי תשובה למוסדות התרבות ​ לפני בירור מסוג כלשהו יש לקרוא את המסמך המצורף ובו כל פירוט הרלוונטי - לחצו כאן ניתן לפנות לדר קלאוזנר בטלפון 02-6295762 בימים ראשון, שני ושלישי. לפרטים נוספים את כלל הטפסים הרלוונטיים יש למלא בהתאם ולשלוח למייל של דר קלאוזנר - לחצו כאן 08/05/2017 21:00:00
קול קורא ל"יתרון הירושלמי" בחינוך העל יסודיhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/KolKoreJerusalemGeneralFinishS2017.aspxקול קורא ל"יתרון הירושלמי" בחינוך העל יסודי<img alt="לוגו של עיריית ירושלים" src="/SiteCollectionImages/281223154217.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" /><p>מטרת תכנית התרבות "היתרון הירושלמי" למנף את הנכסים התרבותיים הירושלמיים כיתרון חינוכי משמעותי, להעמיק את החשיפה וצריכת התרבות של התלמיד הירושלמי ולחזק את הקשר עם מוסדות התרבות ומוסדות החינוך.</p>תהליך בחירת המוסדות והתכניות המאושרות1. מוסד שהמופעים שלו אושרו על ידי "סל תרבות ארצי", לא יידרש לתהליך של וועדת רפרטואר. אם המופע אינו מוכר על ידי סל תרבות ארצי, הוא יידרש לעבור תהליך של ועדת רפרטואר בעיריית ירושלים. 2. כל התכניות יועברו לבחינה והערכה של וועדה מקצועית במנח"י. תשובות יישלחו דרך המייל לכלל המוסדות. הגשת ההצעהלהגשת בקשות להשתתפות בתכנית, מצ"ב דף הנחייה. ניתן להוריד את הטפסים באתר היתרון הירושלמי וישלחו בהתאם לפרטים הבאים הגשת הצעה תאריך פעולה 06/05/2017פרסום הקול הקורא בעיתונות ובאינטרנט01/06/2017הגשת התכניתעד אמצע יוני תשובה למוסדות התרבות לפני בירור מסוג כלשהו יש לקרוא את המסמך המצורף ובו כל פירוט הרלוונטי - לחצו כאןניתן לפנות לדר קלאוזנר בטלפון 02-6295762 בימים ראשון, שני ושלישי. לפרטים נוספים את כלל הטפסים הרלוונטיים יש למלא בהתאם ולשלוח למייל של דר קלאוזנר - לחצו כאן 08/05/2017 21:00:00
שימוש בחללי חזרות עבור יוצרי מחול עצמאיים בשנים 2018-2017https://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/KolKoreDance2017.aspxשימוש בחללי חזרות עבור יוצרי מחול עצמאיים בשנים 2018-2017<img alt="הלוגו של עיריית ירושלים" src="/SiteCollectionImages/281223154217.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" /><p>אתם, יוצרי מחול עצמאיים, מוזמנים להגיש את בקשותיכם לשימוש בחללי חזרות. לפרטים נוספים היכנסו להודעה וכן לקובץ המצורף אליה.​</p>עיריית ירושלים מזמינה, אתכם, יוצרי מחול עצמאיים מירושלים להגיש בקשה לשימוש בחללי חזרות בירושלים. החלל יעמוד לשימוש היוצר בעבודתו המקצועית שלא למטרות רווח (סטודיו או אולם), לצורכי חזרות לפרויקט אמנותי אחד, לפרק זמן מוגדר של שישה עד שניים-עשר חודשים. כמו כן, בתמורה, יידרש היוצר לעשייה אמנותית בסביבת העבודה, במטרה לקדם את חיי האמנות והיצירה בעיר ולעודד את הקשר בין האמן לקהילה.על היוצר לעמוד בקריטריונים להגשת מועמדות.הקריטריונים להגשה מועמדות הם• אמן תושב ירושלים היוצר בירושלים.• גיל 18 ומעלה.• אמן מקצועי שזה עיסוקו העיקרי (לא סטודנט), יוצר שהציג לפחות 2 עבודות במסגרות מקצועיות, או בוגרי בתי הספר הגבוהים לאמנויות הבמה בארץ.• כוראוגרפים שיוצרים בימים אלה יצירה חדשה, או כאלו שמתכוננים להתחיל יצירה חדשה.• רקדן / להקה אשר בידם המלצות של מוסדות מוכרים כגון,עירייה, מדינה, קרן ירושלים וכדומה.• אמן שסוג עבודתו מתאים למקלט תת קרקעי ואינו עומד בסתירה לכללי האגף לביטחון ולשירותי חירום.• האמן יידרש להוכיח את תרומתו לחיי הקהילה שבסביבתה הוא יפעל.• אמן אשר אינו מקבל תמיכה עירונית אחרת (אין כפל תמיכות).• בקשות חריגות ייבחנו ויידונו ע"י ועדת ההיגוי בנפרד, בהתאם לפעילותו ולתרומתו של האמן לעיר וזאת מבלי לפגוע בזכויות אופן הגשת המועמדות1. מילוי טופס הגשת מועמדות הכולל קורות חיים, תיק עבודות ופירוט היכולות והעניין לעבודה אמנותית עם הקהילה 2. המתאימים יוזמנו לראיון בפני ועדה מקצועית.3. הוועדה המקצועית רשאית לדרוש מכל אמן, המבקש לעשות שימוש במקלט עירוני לטובת חזרות, פרטים או מסמכים נוספים לצורך הדיון בבקשהמועד משוער לתחילת עבודה - ספטמבר 2017את הבקשות יש לשלוח במייל על טופס הגשת מועמדות, עם הפרטים והמסמכים הרלוונטיים לכתובת - יעל-יוצרי מחול עצמאיים בירושלים - לחצו כאן את הבקשות ניתן להגיש ה1/7/2017בהמשך, ניתן לשקול את שילוב האמן או היצירה במגוון אירועי התרבות בירושלים.לפרטים נוספיםלפני הגשת הבקשה יש לקרוא את המסמך המפרט את המידע והפרטים הרלוונטיים.לפתיחת המסמך המלא לחצו כאןלהורדת הטופס לחצו כאן02/05/2017 21:00:00