הודעות קול קורא – עיריית ירושלים

הודעות - קול קורא

חיפוש הודעות:
חיפוש חופשי:
יצוא לקובץ PDFיצוא לקובץ Excel

 

 

פרסום מאגר יועצים למתן שירותיםhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/AdvertisingResults.aspxפרסום מאגר יועצים למתן שירותים<img alt="לוגו עירייה" src="/SiteCollectionImages/281223154217_old.jpg?RenditionID=14" style="BORDER:0px solid;" /><p> להלן רשימת מאגר יועצים למתן שירותים עירוניים:</p>​ רשימת מאגר יועצים קול קורא בנושא​שם האגף/מחלקה​קובץ שמות הזוכים​מאגר יועצים בתחום הכלכלי, ביטוחי ותקציבי​מינהל כספי ​לרשימת הזוכים - לחצו כאן​מאגר יועצים –מנהלת קרית העירייה​אגף לוגיסטיקה, מנהלת קרית העירייה​לרשימת הזוכים - לחצו כאן​מאגר יועצים איכות הסביבה​איכות הסביבה​לרשימת הזוכים - לחצו כאן​מאגר עורכי דין חיצוניים​אגף היועץ המשפטי לעירייה​לרשימת הזוכים - לחצו כאן מאגר יועצים בתחום עיר חכמה​מינהל פיתוח ​לרשימת הזוכים - לחצו כאן​מאגר יועצים בתחום הדיגיטל​מינהל פיתוח​לרשימת הזוכים - לחצו כאן​מאגר היועצים למתן שירותי ייעוץ בתחום הבנייה ​אגף ספורט​ לרשימת הזוכים - לחצו כאן​מאגר מתכנני חשמל​מחלקת מאור​ לרשימת הזוכים - לחצו כאן​מאגר יועצים – מתכנני / מהנדסי תנועה למתן שירותי תכנון הסדרי חניה ותכנון פיזי של חניונים​אגף שירותי חנייה​לרשימת הזוכים - לחצו כאן​מאגר יועצים – שמאי הרכב הכלליים ​אגף אכיפה ושיטור עירוני לרשימת הזוכים - לחצו כאן​​מאגר יועצים/מתכננים – מנהל תכנון​אגף לתחבורה ופיתוח תשתיות​לרשימת הזוכים - לחצו כאן​​מאגר יועצים בתחום החרום והבטחון​​אגף חרום ובטחוןלרשימת הזוכים - לחצו כאן​​ 16/07/2018 21:00:00
קול קורא ליזמיםhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/JointActionCommittee.aspxקול קורא ליזמים<img alt=" " src="/SiteCollectionImages/Default182_124.jpg?RenditionID=12" style="BORDER:0px solid;" /><p>​עירית ירושלים מעודדת קיום אירועים ופעולות בתחומי תרבות ואמנות, חברה, רווחה, ספורט, בריאות, דת ופנאי ומציגה קול קורא לתמיכה במיזמים בירושלים, בשיתוף בין העירייה לבין תאגיד בהתאם לחזון העיריה ובהתאם לתוכניות העבודה של האגף הרלוונטי והכל בהתאם לתנאי נוהל "מיזמים ופעולות משותפות" המלא.</p>מוצג בזאת, קול קורא לתמיכה במיזמים בירושלים, בשיתוף בין העירייה לבין תאגיד בהתאם לחזון העיריה ובהתאם לתוכניות העבודה של האגף הרלוונטי והכל בהתאם לתנאי נוהל "מיזמים ופעולות משותפות" המלא המופיע מטה.הבקשות להשתתפות העירייה בתקציב מיזם/ פעולה משותפת ידונו על ידי וועדה מקצועית. הוועדה תהא רשאית להחליט באשר להשתתפות העירייה בתקציב האירוע ובאשר לשיעור ההשתתפות כאמור. הועדה תהא רשאית להחליט באשר לתנאים נוספים לאישור השתתפות עירונית, לרבות אופי האירוע ותכניו ואינה מחויבת לקבל כל הצעה שהיא. את הבקשות לאירועים ופעילויות בשנת 2018 ניתן להגיש, לכל המאוחר, 40 ימים לפני מועד האירוע. יובהר כי השתתפות העירייה מותנית בקיום תקציב עירוני למיזם/פעולה המשותפת.להלן חלק מהתנאים להשתתפות בפעילותהאגף הרלוונטי ממליץ על השתתפות העירייה בתקציב הפעילות.היוזמה לפעילות באה מצדו של היזם הפרטי ו/או האגף.האירוע מיועד לציבור הרחב ומתקיים בירושלים. תינתן עדיפות לאירועים המיועדים לקהל רחב.עלות הפקת האירוע לא תפחת מ 15,000 ₪ שיעור ההשתתפות המבוקש של העירייה לא יעלה, בשום מקרה על 50% מעלות הפרויקט בפועל או מ- 500,000 ₪ לפי הנמוך מבין השניים, או סכום גבוה יותר במקרה של מיזם משותף בהתאם להוראות הנוהל.הכניסה לאירוע הנה חופשית או מסובסדת. במקרים בהם נמכרים כרטיסים במחיר רגיל, חלק מהכרטיסים יימכרו בהנחה לבעלי תעודת תושב ירושלים.לצורך חישוב השתתפות העירייה בפעולה, תנוכה מתקציב הפעולה ההכנסה ממכירת כרטיסים.האירוע תורם להעשרת חיי התרבות/האומנות/הספורט/הרווחה/החברה/הבריאות/דת בעיר בהתאם לחזון העיריה ובהתאם לתוכניות העבודה של האגף הרלוונטי.הפרסום לאירוע יכלול את הלוגו של עיריית ירושלים ויהיה מתואם עם האגף לדוברות והסברה.לא תהיה השתתפות עירונית בפעילות בעלת אופי פוליטי/מפלגתי.לא תינתן תמיכה עירונית כפולה הן בפעולה משותפת והן מתקציב התמיכות העירוני. ככל שתקציב המזון באירוע עולה על 5% מתקציב האירוע ינוכה תקציב המזון מתקציב הפעולה לצורך חישוב השתתפות העירייה. מוסד המבקש את השתתפות העירייה יפנה בכתב בבקשה אל האגף הרלוונטי בצרוף מכתב נלווה המתאר את מטרת האירוע, תוכנו, תאריך יעד, גורם מבצע, מיקום האירוע, קהל היעד, תקציב מפורט, פירוט מקורות המימון, תוכנית מפורטת, פירוט בדבר ניסיון קודם של המבקש, מסמכי ההתאגדות ואישורים (ניהול ספרים וניהול תקין מרשם העמותות\ ההקדשות).ככל שעלות הביצוע בהתאם לדו"ח הביצוע בפועל שיהיה מאושר על ידי רואה חשבון, תהיה קטנה מעלות הביצוע המתוכננת מקורית, תופחת השתתפות העירייה, ככל שאושרה, באופן יחסי.ההשתתפות תעוגן בהסכם חתום שנוסחו מצורף כנספח א' לנוהל. פרטים אודות נוהל מיזמים ופעולות משותפותלמידע נוסף - נוהל מיזמים ופעולות משותפות - לחצו כאן10/01/2018 22:00:00
קול קורא להיכלל במאגרי יועצי תאורהhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/kolkoreMaor.aspxקול קורא להיכלל במאגרי יועצי תאורה<img alt="" src="/SiteCollectionImages/281223154217_old.jpg?RenditionID=14" style="BORDER:0px solid;" />​אגף שיפור פני העיר, המחלקה למאור מזמינים בזאת משרדי פיקוח והנדסה להגיש הצעות להיכלל במאגרי יועצים בנושאים1. אחזקת מערכת המאור ובקרת תאורה ותקשורת.2. פיקוח ובדיקה של מתקני חשמל.לשאלות או הבהרות ניתן לפנות למהנדס אמיר יוחאי בדוא"ל.yhamir@jerusalem.muni.ilאת ההצעות יש להגיש בתיבת המכרזים באגף שיפור פני העיר, כיכר ספרא, בניין 1, קומה 3, חדר 102 עד ליום ראשון, י"ט בחשון 28.10.18 , בשעה 1200 .אין העירייה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי.לקובץ קול קורא להרחבת היועצים- לחצו כאןלקובץ קול קורא להקמת מאגר היועצים- לחצו כאןלחוזה- לחצו כאן10/10/2018 21:00:00
קול קורא להטמעה וליווי העצמה ומעורבות חברתיתhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/social_involvement2018.aspxקול קורא להטמעה וליווי העצמה ומעורבות חברתית<img alt="" src="/SiteCollectionImages/Default182_124.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" /><p>​מוצג בזאת קול קורא לקבלת הצעות להטמעה וליווי לבתי ספר בנושא חינוך ערכי העצמה והתפתחות אישית ומעורבות חברתית</p> עיריית ירושלים באמצעות מנהל חינוך, אגף חינוך ערבי, מזמינה בזאת מציעים העומדים בתנאי ההליך בבקשה למתן הצעות עבור ליווי קול קורא להטמעה וליווי לבתי ספר בנושא חינוך ערכי העצמה והתפתחות אישית ומעורבות חברתית לבתי ספר במזרח העיר ירושלים.ההצעות תוגשנה במעטפה סגורה לתיבת ההצעות במנח"י הממוקמת במשרדי העירייה בכיכר ספרא בבניין 3 (קומה 3), בארכיב הקומה, לא יאוחר מיום 19.11.2018 עד השעה 1200 את ההצעות יש להגיש בהארד קופי ולצרף כלל הנספחים המצורפים לקול הקורא.שאלות הבהרההמועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הינו 04.11.2018 באמצעות דוא"לrnalian@jerusalem.muni.ilהתשובות להשאלת הבהרה יפורסמו באתר העירוני עד לתאריך 12.11.2018 אין העירייה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי. לקול קורא המפורט- לחצו כאן 16/10/2018 22:00:00
קול קורא להשתתפות בפרויקט היתרון הירושלמי בספורטhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/HaitaronHayerusahalmiSport.aspxקול קורא להשתתפות בפרויקט היתרון הירושלמי בספורט<img alt=" " src="/SiteCollectionImages/Default182_124.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />עיריית ירושלים פונה בקול קורא לאגודות ספורט ירושלמיות להשתתף בפרויקט היתרון הירושלמי בספורט - במסגרת היעד העירוני קהילה וחינוך.עיריית ירושלים פונה בקול קורא לאגודות ספורט ירושלמיות להשתתף בפרויקט היתרון הירושלמי בספורט - במסגרת היעד העירוני קהילה וחינוך.במהלך החודשים אוקטובר נובמבר ודצמבר 2018, יקיים אגף הספורט בשיתוף מנח"י 5-6 ימי ספורט רב ענפיים עבור תלמידי בתי ספר יסודיים נבחרים בעיר. (תאריכים סופיים יפורסמו במהלך חודש ספטמבר)האירועים יתקיימו במתקני הספורט החדשים והמחודשים בעיר האצטדיון בגבעת רם, אולם דנמרק ומגרש קשת, מגרשים בשייח-ג'ראח, הספורטק בעמק הארזים ומרכז הספורט באצטדיון טדי.מטרת הפרויקט היא לחשוף ילדים לענפי ספורט שהם פחות מכירים, להכיר להם את מתקני הספורט החדשים, לעודד אורח חיים בריא וספורטיבי.בכל אירוע יופעלו תחנות פעילות של הענפים השונים, כל תחנה תתמקד בענף ספורט אחד. התחנות יופעלו ע"י אגודות הספורט באמצעות מדריכים/מאמנים מוסמכים בעלי תעודה של הענפים המוזמנים לקחת חלק באירועים (בהתאמה של ענף למתקן).יש להגיש מסמך נכונות להשתתפות בפרויקט (נספח א') עד לתאריך 24 אוקטובר 2018את המסמך החתום יש להגיש באגף הספורט ככר ספרא 10 לידי משה רנד.לפרטי ההליך המלאים ולנספח 1 - לחצו כאן14/10/2018 22:00:00
קול קורא לעמותות רווחה להשתתפות במרתון ירושליםhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/SocietiesMaraton.aspxקול קורא לעמותות רווחה להשתתפות במרתון ירושלים<img alt=" " src="/SiteCollectionImages/Default182_124.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />עיריית ירושלים פונה לעמותות רשומות הפועלות בירושלים, להגיש מועמדות להשתלב במרתון ווינר ירושלים הבינלאומי ב-2019, המוכר כאירוע ספורטיבי-חברתי.קול קורא פונה לעמותות הפועלות בתחום הרווחה, נתמכות ע"י אגף הרווחה בעיריית ירושלים בשנת 2018 ובכפוף לקריטריונים.מטרת שיתוף הפעולה, לחשוף את פעילותן של העמותות לציבור הרחב מהארץ ומהעולם, ולאפשר לגייס תרומות עבורן.לקריטריונים המלאים - לחצו כאןלפרטים, ניתן לפנות לדוא”ל asofra@jerusalem.muni.il טלפון 02-6298025.את ההצעות יש להגיש עד יום חמישי, כ"ג חשוון תשע"ט 1 בנובמבר 2018 בשעה 1400, לידי עפרה עשור, באגף הרווחה, בניין 7, קומה 3, עיריית ירושלים.העירייה איננה מתחייבת לקבל כל בקשה שתוגש, אלא לבחון ולבחור בהתאם לקריטריון עירוני.14/10/2018 22:00:00
הזמנה להציע הצעות לקידום גיוון תעסוקתי בעיריית ירושליםhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/EmploymentDiversity.aspxהזמנה להציע הצעות לקידום גיוון תעסוקתי בעיריית ירושלים<img alt=" " src="/SiteCollectionImages/Default182_124.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />עיריית ירושלים, (להלן: "העיריה"), אגף משאבי אנוש- פיתוח ההון האנושי בליווי מפעם ירושלים, מזמינה בזה מציעים העומדים בתנאי ההליך להגיש הצעה לגיבוש תפיסה המקדמת גיוון תעסוקתי בעיריית ירושלים, תוך ליווי משאבי אנוש, מנהלים וצוותים בעירייה בהתמודדות עם האתגרים ותוך סיוע בהטמעת התפיסה בעירייה.לפרטים המלאים - לחצו כאןעל המציעים להגיש הצעה לתיבת ההצעות בעיריית ירושלים כיכר ספרא, בניין 3 קומה 4, בלשכת מנהלת אגף משאבי אנוש (אורלי בנברון- מנהלת הלשכה) עד לתאריך 6.11.2018, עד השעה 13.00.שאלות / בקשה להבהרות יש לשלוח אך ורק בכתב לגב' מיכל גרינוולד, grmichal@JERUSALEM.MUNI.IL ולוודא קבלת החומר בטלפון 02-6298005, פקס 02-6296483, עד לתאריך 23.10.2018 ותשובות יינתנו במייל עד לתאריך 29.10.2018.10/10/2018 21:00:00
הצעות למתן הלוואות עבור עובדי עיריית ירושלים וגמלאיהhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/Loans.aspxהצעות למתן הלוואות עבור עובדי עיריית ירושלים וגמלאיה<img alt=" " src="/SiteCollectionImages/Default182_124.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />עיריית ירושלים מנהלת מו"מ לקבלת הצעות עבור מתן הלוואות מסוגים שונים לעובדי העיריה.עיריית ירושלים מנהלת מו"מ לקבלת הצעות עבור מתן הלוואות מסוגים שונים לעובדי העיריה.בנקים המעוניינים להציע הלוואות בתנאים מועדפים מוזמנים לפנות לרונן קמחי, הממונה על רווחת העובדים במייל kmronen@jerusalem.muni.il או בטלפון 02-6296016/5548 עד ליום חמישי, 15 בנובמבר 2018.10/10/2018 21:00:00
קול קורא להיכלל במאגר יועצים בתחום הנגישותhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/Negishot.aspxקול קורא להיכלל במאגר יועצים בתחום הנגישות<img alt="" src="/SiteCollectionImages/281223154217.jpg?RenditionID=14" style="BORDER:0px solid;" /><p>המחלקה לנגישות במינהל תכנון ותשתיות מזמינה בזאת מתורגמנים לשפת הסימנים לאנשים עם מוגבלות בשמיעה, להציע את מועמדותם להיכלל במאגר יועצים למתן שירותי תרגום.​</p>לפרטים נוספים ניתן לפנות לרות חטבי בדוא"ל.brut@jerusalem.muni.ilאת ההצעות יש להגיש במעטפה סגורה, עליה יצוין "המחלקה לנגישות- מאגר יועצים", במסירה אישית לידי רות חטבי או שולמית טריקי בכיכר ספרא 1, קומה 4, עמדות 179/181, עד ליום חמישי, כ"ג בחשון תשע"ט 1.11.18 , עד השעה 1200.אין העירייה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי.לפרטים המלאים- לחצו כאןלחוזה- לחצו כאן​09/10/2018 21:00:00
קול קורא למתן שירותי ייעוץ ארגוני בעיריית ירושליםhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/KOLKORE_ERGONI.aspxקול קורא למתן שירותי ייעוץ ארגוני בעיריית ירושלים<img alt="" src="/SiteCollectionImages/281223154217.jpg?RenditionID=14" style="BORDER:0px solid;" /><p>עיריית ירושלים, מזמינה בזאת מצעים העומדים בתנאי ההליך להגיש הצעות למתן שירותי ייעוץ ארגוני בתחום תעשייה וניהול וארגון ושיטות בפרט ביחידות העיריה השונות.​</p>ייעוץ זה כולל בין היתר, ביצוע פרויקטים הכוללים בין היתר חקר מצב קיים ביחידה הנבחנת, גיבוש משמעויות והמלצות לשיפור, יצירת מדדי תהליך והצלחת הפרויקט, יישום, בקרה, מדידה והערכה.לשאלות ניתן לפנות למר יוסי פרץ בכתובת מייל Pryosi@jerusalem.muni.ilאת ההצעות יש להגיש לא יאוחר מתאריך 4.11.2018 עד השעה 1400 בתיבת ההצעות שנמצאת באגף משאבי אנוש, מחלקת ארגון ותקינה, כיכר ספרא 3, קומה 4 עמדה 245. לפרטים המלאים- לחצו כאןלחוזה- לחצו כאן08/10/2018 21:00:00
קול קורא להצעות מחיר לשי לחג החנוכה עבור עובדי עיריית ירושליםhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/HANOCCA.aspxקול קורא להצעות מחיר לשי לחג החנוכה עבור עובדי עיריית ירושלים<img alt="" src="/SiteCollectionImages/281223154217.jpg?RenditionID=14" style="BORDER:0px solid;" /><p>​עיריית ירושלים באמצעות ארגון העובדים פונה בזאת בבקשה לקבלת הצעות מפורטות עבור שי לחג החנוכה עבור עובדי עיריית ירושלים סה"כ כ -5,600 .</p>עדכון מתאריך 23.10.181. לידיעת המציעים קול קורא בוטל בשל אי הצעות.2. הוחלט לצאת בהליך משא ומתן ובמקביל לעלות את סכום התמורה המסוכמת בעד החנוכייה על סך של 50 ₪ ועד למחיר פתוח.3. סיום משא ומתן הינו עד ליום 28.11.18. שאלות ו/ואו בקשות למתן הבהרות לגבי ההליך דנן זה יש להפנות אל גב' טובה דוד חי בטל050-7313492 או בדוא"ל DHTOVA@jerusalem.muni.il.את ההצעה יש להגיש ללא מיתוג. על המציע להגיש את החנוכייה והמארז לארגון עובדים כיכר ספרא בנין 13 ללא מיתוג החברה, ובמעטפה נפרדת שם החברה+ צילום מדגם החנוכייה שהוגשה עד לתאריך 28/10/18 בשעה 1200.לפרטים המלאים- לחצו כאןלחוזה- לחצו כאן​08/10/2018 21:00:00
קול קורא לקבלת הצעות לשכירות נכסים במזרח ירושליםhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/PropertyEastJerusalem.aspxקול קורא לקבלת הצעות לשכירות נכסים במזרח ירושלים<img alt=" " src="/SiteCollectionImages/Default182_124.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />עיריית ירושלים, באמצעות מנהל חינוך, מזמינה בזאת מציעים העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות לשכירת נכסים במזרח ירושלים למטרת מוסדות חינוך.מינהל חינוך ירושלים מבקש לקבל הצעות לשכירת מבנים עבור מוסדות חינוך, כמפורט להלןמבנה ששטחו לא יפחת מ- 250 מ"ר, בצירוף חצר/שטח חיצוני צמוד למבנה בשטח שלא יפחת מ-200 מ"ר.מבנה ששטחו לא יפחת מ- 1000 מ"ר, בצירוף חצר/שטח חיצוני צמוד למבנה בשטח שלא יפחת מ-500 מ"ר.בשכונות הבאות כפר עקב, מחני פליטים שועפאט, בית חנינא, שועפאט, עיסוויה, אלטור, וואדי אלג'וז, שיך ג'ראח, מרכז העיר, סלוואן, אבו טור, ראס אלעמוד, ג'בל מוכבר, סוואחרה, צור באהר, אום טובא.ההצעות תוגשנה במעטפה סגורה וחתומה לתיבת ההצעות הממוקמת במשרדי העירייה בכיכר ספרא בבניין 1 קומה 5. את ההצעות יש להגיש למר מוחמד עוויסאת אגף נכסי העירייה, לא יאוחר מתאריך 4 בנובמבר 2018 עד השעה 1200.את ההצעות יש להגיש ע"ג נספח 1 המצורף לקול הקורא.למען הסר ספק מובהר כי העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה, כל הצעה, ואינה מתחייבת להשתמש בתקציב העומד לרשותה, כולו או חלקו.הצעות שיוגשו לאחר המועד הנ"ל לא תיבדקנה ותוחזרנה למציע כמות שהן.לפרטי ההליך המלאים ולנספח 1 - לחצו כאןלחוזה השכירות - לחצו כאן03/10/2018 21:00:00
קול קורא לשימוש בחללי חזרות עבור יוצרי מחול עצמאיים בירושליםhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/RehearsalsSpaces.aspxקול קורא לשימוש בחללי חזרות עבור יוצרי מחול עצמאיים בירושלים<img alt=" " src="/SiteCollectionImages/Default182_124.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />עיריית ירושלים מזמינה יוצרי מחול עצמאיים מירושלים להגיש בקשה לשימוש בחללי חזרות בירושלים.עיריית ירושלים מזמינה יוצרי מחול עצמאיים מירושלים להגיש בקשה לשימוש בחללי חזרות בירושלים.החלל יעמוד לשימוש היוצר בעבודתו המקצועית שלא למטרות רווח (סטודיו או אולם), לצורכי חזרות לפרויקט אמנותי אחד, לפרק זמן מוגדר של עד 6-12 חודשים.כמו כן, בתמורה, יידרש היוצר לעשייה אמנותית בסביבת העבודה, במטרה לקדם את חיי האמנות והיצירה בעיר ולעודד את הקשר בין האמן לקהילה.לפרטים המלאים ולקריטריונים לחצו כאןאת הבקשות יש לשלוח במייל על טופס הגשת מועמדות, עם הפרטים והמסמכים הרלוונטיים לכתובת -יעל - יוצרי מחול עצמאיים בירושלים - לחצו כאן 14/02/2018 22:00:00