הודעות קול קורא – עיריית ירושלים

הודעות - קול קורא

חיפוש הודעות:
חיפוש חופשי:
יצוא לקובץ PDFיצוא לקובץ Excel

 

 

פרסום מאגר יועצים למתן שירותיםhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/AdvertisingResults.aspxפרסום מאגר יועצים למתן שירותים<img alt="לוגו עירייה" src="/SiteCollectionImages/281223154217_old.jpg?RenditionID=14" style="BORDER:0px solid;" /><p> להלן רשימת מאגר יועצים למתן שירותים עירוניים:</p>​ רשימת מאגר יועצים קול קורא בנושא​שם האגף/מחלקה​קובץ שמות הזוכים​מאגר היועצים למתן שירותי ייעוץ בתחום הבנייה ​אגף ספורט​ לרשימת הזוכים בקול קורא- לחצו כאן​מאגר מתכנני חשמל​מחלקת מאור​ לרשימת הזוכים בקול קורא- לחצו כאן​מאגר יועצים – מתכנני / מהנדסי תנועה למתן שירותי תכנון הסדרי חניה ותכנון פיזי של חניונים ​אגף שירותי חנייה​לרשימת הזוכים בקול קורא- לחצו כאן​מאגר יועצים - שמאי הרכב הכלליים ​אגף אכיפה ושיטור עירוני לרשימת הזוכים בקול קורא- לחצו כאן​​​​​ 02/05/2018 21:00:00
קול קורא - מתן שירותי יעוץ לפרוייקט רישוי מיקרוסופטhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/ProjectMicrosoft.aspxקול קורא - מתן שירותי יעוץ לפרוייקט רישוי מיקרוסופט<img alt=" " src="/SiteCollectionImages/Default182_124.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" /><p>​מוזמנים להגיש מועמדות על מנת להיכלל במאגר היועצים לעירייה במתן שירותי ייעוץ לפרויקט רישוי מייקרוסופט.</p>​עירית ירושלים המטה לטכנולוגיה ומחשוב מזמין בזאת מציעים העומדים בתנאי ההליך להגיש מועמדותם להיכלל במאגר היועצים לעירייה במתן שירותי ייעוץ לפרויקט רישוי מייקרוסופט. לשאלות או הבהרות ניתן לפנות בכתב למר גרבלי שי מנהל המחלקה לבקרה כלכלית של מערכות המידע באמצעות שליחת דואר אלקטרוני - לחצו כאן עד לתאריך 11/6/2018את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים במינהל פיתוח ברחוב שבטי ישראל 3 קומת כניסה עד לתאריך 20/6/2018 עד השעה 1400 לפרטים נוספים אודות המשרה וההליך - לחצו כאן21/05/2018 21:00:00
קול קורא ליזמיםhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/JointActionCommittee.aspxקול קורא ליזמים<img alt=" " src="/SiteCollectionImages/Default182_124.jpg?RenditionID=12" style="BORDER:0px solid;" /><p>​עירית ירושלים מעודדת קיום אירועים ופעולות בתחומי תרבות ואמנות, חברה, רווחה, ספורט, בריאות, דת ופנאי.</p>​מוצג בזאת, קול קורא לתמיכה במיזמים בירושלים, בשיתוף בין העירייה לבין תאגיד בהתאם לחזון העיריה ובהתאם לתוכניות העבודה של האגף הרלוונטי והכל בהתאם לתנאי נוהל "פעולות משותפות" המלא הבקשות להשתתפות העירייה בתקציב פעולה משותפת ידונו על ידי וועדה מקצועית. הועדה תהא רשאית להחליט באשר להשתתפות העירייה בתקציב האירוע ובאשר לשיעור ההשתתפות כאמור. הועדה תהא רשאית להחליט באשר לתנאים נוספים לאישור השתתפות עירונית, לרבות אופי האירוע ותכניו ואינה מחויבת לקבל כל הצעה שהיא. את הבקשות לאירועים ופעילויות בשנת 2018 ניתן להגיש, לכל המאוחר, 40 ימים לפני מועד האירוע. יובהר כי השתתפות העירייה מותנית בקיום תקציב עירוני לפעולה המשותפת. להלן חלק מהתנאים להשתתפות בפעילות1. האגף הרלוונטי ממליץ על השתתפות העירייה בתקציב הפעילות.2. היוזמה לפעילות באה מצדו של היזם הפרטי ו/או האגף.3. האירוע מיועד לציבור הרחב ומתקיים בירושלים. תינתן עדיפות לאירועים המיועדים לקהל רחב.4. עלות הפקת האירוע לא תפחת מ 15,000 ₪ שיעור ההשתתפות המבוקש של העירייה לא יעלה, בשום מקרה על 50% מעלות הפרויקט בפועל או מ- 500,000 ₪ לפי הנמוך מבין השניים.5. הכניסה לאירוע הנה חופשית או מסובסדת. במקרים בהם נמכרים כרטיסים במחיר רגיל, חלק מהכרטיסים ימכרו בהנחה לבעלי תעודת תושב ירושלים.6. לצורך חישוב השתתפות העירייה בפעולה, תנוכה מתקציב הפעולה ההכנסה ממכירת כרטיסים.7. האירוע תורם להעשרת חיי התרבות/האומנות/הספורט/הרווחה/החברה/הבריאות/דת בעיר בהתאם לחזון העיריה ובהתאם לתוכניות העבודה של האגף הרלוונטי.8. הפרסום לאירוע יכלול את הלוגו של עיריית ירושלים ויהיה מתואם עם האגף לדוברות והסברה.9. לא תהיה השתתפות עירונית בפעילות בעלת אופי פוליטי/מפלגתי.10. לא תינתן תמיכה עירונית כפולה הן בפעולה משותפת והן מתקציב התמיכות העירוני.ככל שתקציב המזון באירוע עולה על 5% מתקציב האירוע ינוכה תקציב המזון מתקציב הפעולה לצורך חישוב השתתפות העירייה. מוסד המבקש את השתתפות העירייה יפנה בכתב בבקשה אל האגף הרלוונטי בצרוף מכתב נלווה המתאר את מטרת האירוע, תוכנו, תאריך יעד, גורם מבצע, מיקום האירוע, קהל היעד, תקציב מפורט, פירוט מקורות המימון, תוכנית מפורטת, פירוט בדבר ניסיון קודם של המבקש, מסמכי ההתאגדות ואישורים (ניהול ספרים וניהול תקין מרשם העמותות\ ההקדשות).ככל שעלות הביצוע בהתאם לדו"ח הביצוע בפועל שיהיה מאושר על ידי רואה חשבון, תהיה קטנה מעלות הביצוע המתוכננת מקורית, תופחת השתתפות העירייה, ככל שאושרה, באופן יחסי.ההשתתפות תעוגן בהסכם חתום שנוסחו מצורף כנספח א' לנוהל. פרטים נוספיםלמידע נוסף - נוהל הועדה לפעולות משותפות - לחצו כאן10/01/2018 22:00:00
קול קורא בתים חמים לקשישים בירושליםhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/Warm_homes_for_elderly.aspxקול קורא בתים חמים לקשישים בירושלים<img alt="" src="/SiteCollectionImages/281223154217_old.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" /><p>המינהל לשירותי קהילה מזמין מציעים להגיש הצעות לצורך הפעלת תוכנית חברתית לקשישים המתגוררים בקהילה.​</p>​לשאלות או הבהרות ניתן לפנות למחלקה לתושבים ותיקים בדוא"ל flshira@jerusalem.muni.il או בטלפון 02-6296978.את ההצעות יש להגיש בכיכר ספרא, בניין 7 קומה 3 בתיבת המכרזים עד ליום חמישי, א' בתמוז תשע"ח 14.6.18 בשעה 1200.אין העירייה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי. לפרטים מלאים לחצו כאן23/05/2018 21:00:00
הזמנה להציע הצעות למתן שירותי הפעלת מוקד טלפוני מאוישhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/CallCenterStaffed.aspxהזמנה להציע הצעות למתן שירותי הפעלת מוקד טלפוני מאויש<img alt=" " src="/SiteCollectionImages/281223154217.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" /><p>עיריית ירושלים מזמינה להגיש הצעות להפעלת מוקד טלפוני מאויש לצורך ביצוע גבייה ותשלומים.​</p>עיריית ירושלים מזמינה להגיש הצעות להפעלת מוקד טלפוני מאויש לצורך ביצוע גבייה ותשלומים. את ההצעה יש לשלשל במעטפה סגורה לתיבת מכרזים / הצעות מחיר באגף רכש ואספקה הנמצאת בכיכר ספרא, בניין 1 קומה 2 בין השעות 0800 – 1600 ולא יאוחר מיום 3/6/18 בשעה 1200. יש לציין על המעטפה בבירור את מהות העבודה הפעלת מוקד טלפוני מאויש לאיסוף מידע לצורך ביצוע גביה ותשלומים" שאלות ו/או הבהרות ניתן להפנות לגברת אורטל ברגידה - לחצו כאן לפרטי ההליך המלאים לחצו כאן​ 20/05/2018 21:00:00
קול קורא להיכלל ברשימת מציעים להשכרת אולמותhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/Halls.aspxקול קורא להיכלל ברשימת מציעים להשכרת אולמות<img alt="" src="/SiteCollectionImages/281223154217.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" /><p>​עיריית ירושלים מזמינה בעלי אולמות, באזור ירושלים, להגיש לה הצעות להיכלל ברשימת מציעים להשכרת אולמות לצורך קיום אירועים, ע"י העירייה.</p>את ההצעות יש להגיש במעטפה סגורה ולרשום על גביה "הצעה להיכלל ברשימת מציעים להשכרת אולמות לעירייה".ההצעות יוגשו במסירה ידנית, בתיבת ההצעות, באגף תרבות ואמנויות, כיכר ספרא בנין 10, קומה 4 עד ליום 10/6/2018 בשעה 1600.אין העירייה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי.לנוהל המלא אודות ההליך לחצו כאן13/05/2018 21:00:00
הזמנה להצטרף למאגר יועצים - אגף לוגיסטיקהhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/MaagarLogistika.aspxהזמנה להצטרף למאגר יועצים - אגף לוגיסטיקה<img alt=" " src="/SiteCollectionImages/281223154217.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" /><p>​עיריית ירושלים מזמינה מציעים פוטנציאלים העומדים בתנאי ההליך להגיש את מועמדותם להצטרף למאגר יועצים.</p>בחודש נובמבר 2016 פורסם חוזר מנכ"ל משרד הפנים 8/2016, אשר קבע "נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מיוחדת הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז". בהתאם לזאת, בימים אלה, נערך אגף לוגיסטיקה בעיריית ירושלים להקמת מאגר יועצים ומתכננים, בעלי מקצוע מומחים, לצורך ביצוע עבודות מקצועיות בכיכר ספרא.מאגר היועצים והמתכננים יכלול בעלי מקצוע מומחים בתחומים מגוונים, כאשר העירייה תהא רשאית להוסיף תחומים נוספים לרשימה בהתאם לצורכי העירייה.בהתאם לחוזר מנכ"ל הנ"ל, תנאי להתקשרות הרשות המקומית בפטור ממכרז לביצוע עבודות כאמור, הינו כי מבצע העבודה יהיה כלול במאגר רשימת היועצים והמתכננים ("המאגר").המאגר יפורסם באתר האינטרנט של הרשות המקומית ויעודכן לפחות אחת לשלש שנים.יועצים ומתכננים בתחומי יעוץ מיזוג אוויר ומערכות אינסטלציה.יעוץ מעליות.יעוץ איטום מבנים וחצרות.המבקשים להיכלל במאגר, יגישו טופס בקשת הצטרפות בצירוף כל המסמכים הנלווים באמצעות מעטפה, על גבה יכתוב המציע את שם היועץ/שם העסק והתחום בו מוגשת ההצעה) ובמסירה אישית, עד ולא יאוחר מיום 5.06.18 בשעה 1200 לתיבת המכרזים הממוקמת בכיכר ספרא 1, קומה 2 חדר 289 .בשאלות והבהרות ניתן לפנות בדוא"ל לחנוך כהן - לחצו כאן וזאת עד ליום 28.5.18 בשעה 1200 .תשובות לשאלות הבהרה יפורסמו באתר העירוני עד ליום 31.5.18 . באחריות מגישי הבקשה לעקוב אחר פרסום תשובת העיריה לשאלות ההבהרה באתר העירוני. למען הסר ספק התשובות לשאלות הבהרה מהוות חלק בלתי נפרד מההזמנה.פרטים נוספיםלפרטים נוספים - קראו את המסמך המצורף - לחצו כאן​14/05/2018 21:00:00
קול קורא לתכנון מבני משרדי עיריית ירושליםhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/Office_construction.aspxקול קורא לתכנון מבני משרדי עיריית ירושלים<img alt="" src="/SiteCollectionImages/281223154217.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" /><p>​עיריית ירושלים מזמינה מציעים פוטנציאלים העומדים בתנאי ההליך להגיש הצעות לתכנון מבני משרדי העירייה</p>עיריית ירושלים יוזמת הליך תכנון מחדש של מבני משרדי העירייה בכיכר ספרא בירושלים כמפורט במסמכי ההליך בקובץ המצורף מטה.ברצון העירייה להפוך את משרדיה ושטח "כיכר ספרא" למתחמי עבודה חדשניים ומתקדמים,שיאפשרו את העלאת רווחתם של העובדים, יצירת קהילתיות, הגברת פיריון העבודה והתאמת אופן העבודה לשיטות העבודה המתפתחות תוך ניצול מיטבי של שטח הבנין לרבות הגדלת מספר העובדים בבניין 1.את ההצעות יש למסור ביד בלבד בתיבת הצעות המחיר שבמחלקת המכרזים כיכר ספרא 1 קומה 2 חדר 289, לא יאוחר מ- 31.7.18 בין השעות 9.00 - 1200 בלבד. הצעה שתגיע לאחר השעה 12.00 לא תתקבלשאלות הבהרה ניתן להגיש בדואר אלקטרוני MICHRAZIM@JERUSALEM.MUNI.IL עד 19.6.18 עד השעה 1700 תשובות לשאלות הבהרה יפורסמו עד 26.6.18 למסמכי ההליך לחצו כאן14/05/2018 21:00:00
קול קורא להיכלל במאגר יועצים בנושא בקרה ופיקוחhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/ControlSupervision.aspxקול קורא להיכלל במאגר יועצים בנושא בקרה ופיקוח<img alt="לוגו עירייה" src="/SiteCollectionImages/281223154217.jpg?RenditionID=14" style="BORDER:0px solid;" /><p>עיריית ירושלים באמצעות אגף נכסי העירייה מזמין בעלי מקצוע להיכלל במאגר היועצים שמבצעת העירייה למתן שירותי ביצוע בקרה ופיקוח על עבודת חברות המבצעות סקר נכסים עבור עיריית ירושלים.​</p>מועמדים המעוניינים להיכלל במאגר, מוזמנים להגיש את בקשתם בצרוף המסמכים הנדרשים לאגף נכסי העירייה, כיכר ספרא 1, ירושלים.ההצעות תוגשנה במעטפות סגורות לאגף נכסי העירייה, כיכר ספרא 1, עד ליום 7.6.18 בשעה 1400. יש לציין על גבי המעטפה 'קול קורא- בקרת סקר נכסים'. לקבלת הבהרות ניתן לפנות בדואר האלקטרוני לעורכת הדין ריטה לדז'ינסקי, מנהלת אגף נכסי העירייה, בכתובת LDRITA@jerusalem.muni.il עד לתאריך 24.5.18 בשעה 1400.לפרטים נוספים ולטפסים- לחצו כאן09/05/2018 21:00:00
קול קורא להשתתפות בתכנית היתרון הירושלמי במגזר החרדיhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/Jerusalemite_Haredi_advantage.aspxקול קורא להשתתפות בתכנית היתרון הירושלמי במגזר החרדי<img alt="" src="/SiteCollectionImages/Default182_124.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" /><p>​מינהל חינוך מזמין מוסדות תרבות מקומיים הפועלים בירושלים להגיש הצעות להשתתפות בתכנית "היתרון הירושלמי" לקראת שנת תשע"ט.</p>מטרת התכנית היא יצירת תשתית וחוויה חינוכית ותרבותית באמצעות חשיפה לנכסים תרבותיים בעיר ויצירת זיקה לעולם המסורתי והתרבותי של החינוך החרדי. לפרטים נוספים ניתן לפנות בדואל nvyafa@jerusalem.muni.il מועד אחרון להגשת הצעות עד יום שישי י"ח בסיון תשע"ח 1.6.18 את ההצעות יש להגיש בדואר אלקטרוני הרשום מעלה. להלן המסמכיםלמסמכי הקול קורא לחצו כאןלמסמכי תכנית קיימת לחצו כאןלתכנית המוזיאון לחצו כאןלתכנית הבמה לחצו כאןלטופס לחצו כאן06/05/2018 21:00:00
קול קורא להשתתפות בתכנית חינוך לתרבות במגזר כללי, חרדי וערביhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/yerushalmi_advantage.aspxקול קורא להשתתפות בתכנית חינוך לתרבות במגזר כללי, חרדי וערבי<img alt="" src="/SiteCollectionImages/Default182_124.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" /><p>​מינהל חינוך מזמין מוסדות תרבות להגיש הצעות להשתתפות בתכנית "חינוך לתרבות - היתרון הירושלמי" ו"המסע הירושלמי" לקראת שנת תשע"ט.</p>מטרת התכנית היא יצירת תשתית וחוויה חינוכית ותרבותית באמצעות חשיפה לנכסים תרבותיים בעיר ויצירת זיקה משמעותית בין התלמיד ובית הספר לבין מוסדות תרבות. לפרטים נוספים ניתן לפנות בדואל kldar@jerusalem.muni.il מועד אחרון להגשת הצעות עד יום שישי י"ח בסיון תשע"ח 1.6.18 את ההצעות יש להגיש בדואר אלקטרוני הרשום מעלה.להלן המסמכיםלמסמכי קול קורא לחצו כאןלטופס אישור תכנית לחצו כאןלתכנית ביקור במוזיאון לחצו כאןלתכנית במה לחצו כאן 06/05/2018 21:00:00
הארכת קול קורא להצטרפות למאגר יועצים ומתכננים https://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/StockConsultants.aspxהארכת קול קורא להצטרפות למאגר יועצים ומתכננים <img alt="לוגו עירייה" src="/SiteCollectionImages/281223154217.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" /><p>המחלקה לאיכות הסביבה מבקשת להודיע על הארכת המועד להגשת ההצעות להיכלל במאגר היועצים עד ל 14 ליוני 2018.</p>המחלקה לאיכות הסביבה בעיריית ירושלים נערכת להקמת מאגר יועצים ומתכננים, בעלי מקצוע מומחים, לצורך ביצוע עבודות מקצועיות.המבקשים להיכלל במאגר, יגישו טופס בקשת הצטרפות בצירוף כל המסמכים הנלווים באמצעות מעטפה (על גבה יכתוב המציע את שם היועץ/שם העסק והתחום בו מוגשת ההצעה) ובמסירה אישית, עד ולא יאוחר מיום 14.6.18 בשעה 1200 . את ההצעות יש למסור המחלקה לאיכות הסביבה, כיכר ספרא בניין 4 חנות מספר 1 ( מול מייצג הכריות ) לידי גב' רחלי כהן שבתאי.בשאלות הבהרה ניתן לפנות בדוא"ל לכהן שבתאי רחלי באמצעות דואר האלקטרוני Chracheli1@jerusalem.muni.il וזאת עד ליום 30.5.18 בשעה 1200. תשובות לשאלות הבהרה יפורסמו באתר העירוני עד ליום 5.6.18. לפרטים המלאים- לחצו כאן​28/04/2018 21:00:00
הזמנה להגיש הצעה לתכנית/יות לראשי רשויותhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/HeadsOfLocalAuthorities.aspxהזמנה להגיש הצעה לתכנית/יות לראשי רשויות<img alt="לוגו עירייה" src="/SiteCollectionImages/281223154217_old.jpg?RenditionID=14" style="BORDER:0px solid;" /><p>משרד הפנים בשיתוף עם מפעם ירושלים נערכים להכשרת ראשי רשויות חדשים שיבחרו לכהונה ראשונה בבחירות המוניציפליות המתוכננות לאוקטובר 2018.</p>את ההצעות יש להגיש למפעם ירושלים במעטפה סגורה עם שם התכנית "הצעה לתכניתלראשי רשויות" ולהכניס לתיבת ההצעות הנמצאת במפעם ירושלים, כיכר ספרא 10 ,("בניין ניו-יורק"),כניסה דרך רחוב יפו (מול פיצה ממילא), על כיכר צה"ל, עד לתאריך 2 יולי 2018 עד השעה 1400 .שאלות/ בקשה להבהרות ניתן לשלוח לגב' יעל חקלאי קאופמן, מנהלת מפעםירושלים, עיריית ירושלים, באמצעות הדואר האלקטרוני ולוודא קבלת החומר, בטלפון מס' 02-6298014 פקס 02-6296483, עד לתאריך 7 ליוני 2018 .פרסום תשובות באתר האינטרנט העירוני, עד לתאריך 21 ליוני 2018. לפרטים המלאים- לחצו כאןלקובץ בדיקת התכנות לתכנית לראשי רשויות- לחצו כאןלקובץ בדיקת סיכויי הצלחה ותוכנית להעשרה- לחצו כאן 28/04/2018 21:00:00
קול קורא להגשת הצעה לפיתוח הכשרה לעתודות ניהוליות בעירייהhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/ReserveManagement.aspxקול קורא להגשת הצעה לפיתוח הכשרה לעתודות ניהוליות בעירייה<img alt="לוגו עיריית ירושלים" src="/SiteCollectionImages/281223154217_old.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" /><p>יועצים ארגוניים ומפתחי הדרכה מוזמנים להגיש הצעה לפיתוח וביצוע תכניות עתודה ניהולית בעיריית ירושלים ​</p>המחלקה לפיתוח ההון האנושי, במשאבי אנוש בעיריית ירושלים ומפעם ירושלים מזמינים בזאת יועצים ארגוניים ומפתחי הדרכה להגיש הצעה לפיתוח וביצוע תוכניות עתודה ניהולית בעיריית ירושלים.על המציעים להגיש הצעה לתיבת ההצעות בעיריית ירושלים כיכר ספרא, בניין 3 קומה 4, בלשכת מנהלת אגף משאבי אנוש (אורלי בנברון- מנהלת הלשכה) עד לתאריך 18 ביוני 2018, עד השעה 13.00. שאלות או בקשה להבהרות יש לשלוח אך ורק בכתב לגברת מיכל גרינוולד (לחצו כאן לשליחת מייל), ולוודא קבלת החומר בטלפון 02-6298005 פקס 02-6296483, עד לתאריך ה--3/6/18 ותשובות יינתנו במייל עד ה- 10/6/18 . ​לפרטים נוספים אודות המשרה, הדרישות וההליך המלא יש לקרוא במסמך המצורף - לחצו כאן22/05/2018 21:00:00
פרס עגנון לאמנות וסיפור תשע"טhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/AgnonPrize2019.aspxפרס עגנון לאמנות וסיפור תשע"ט<img alt=" " src="/SiteCollectionImages/Default182_124.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" /><p>​הפרס מיועד לסופרת או סופר, אזרחי מדינת ישראל ותושבי קבע בה, שפרסמו לפחות שני ספרים עד כה. הפרס יוענק לסופר או סופר/ת יחיד/ה, גובה הפרס 40,000 שקל.</p>הסופרים, או מי מטעמם כולל הוצאות הספרים, מוזמנים להגיש את מועמדותם בדואר בלבד אל בית עגנון, עבור פרס עגנון, רחוב יוסף קלויזנר 16 ארנונה,תלפיות, ירושלים 9338814 . המשלוח יכלול 4 טפסי שאלון הגשת מועמדות ו 4- עותקים מן הספר האחרון שיצא לאור של הסופר/ת המועמד/ת לפרס.לא יתקבלו טפסים בדואר אלקטרוני.המועד האחרון להגשת המועמדות הוא יום חמישי ט"ו בתמוז, 28.06.2018רק קבלה בפועל של הטפסים המלאים והספרים על ידי הנמען תיחשב כהגשת מועמדות במועד; לא די שהחומרים נמסרו למשלוח עד למועד הנדרש.לקבלת תקנון הפרס ושאלון הגשת מועמדות בדואר אנא פנו לבית עגנון טלפון 02-6716498 בימים ראשון, שני, רביעי או חמישי 1600-0900 , בימי שלישי , בין השעות 1900-1200 . כל ההליכים להענקת הפרס יתנהלו על פי תקנון הפרס ובכפוף להוראותיו. במקרה של סתירה בין האמור במודעה זו והאמור בתקנון, האמור בתקנון קובעשאלון להגשת מועמדות - לחצו כאן תקנון פרס עגנון לאמנות הסיפור - לחצו כאן​15/04/2018 21:00:00
הצעות לרכישת ואספקת מתנה לעובדי העיריה המוסלמים והנוצריםhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/GiftsMuni2018.aspxהצעות לרכישת ואספקת מתנה לעובדי העיריה המוסלמים והנוצרים<img alt=" " src="/SiteCollectionImages/Default182_124.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" /><p>​הזמנה להציע הצעות לרכישת ואספקה של מתנה עבור עובדי העיריה המוסלמים והנוצרים לחג עיד אל פיטר ולכריסטמס</p>ארגון עובדי עירית ירושלים (להלן "הארגון") מזמין בזאת מציעים העומדים בתנאי ההליך להציע הצעות עבור רכישות מתנה המתאימה לעובדי העירייה המוסלמים והנוצרים עבור החגים עיד אל פיטר והכריסטמס. המציע הינו תאגיד על פי דין, אדם ו/או גוף משפטי אחר המתמחה באספקת מתנות לגופים גדולים. צפי כמות נדרשת סך הכל כ -1,700, הרכישה תבוצע במרוכז, עובד/ת שתבחר שלא לקבל לממש את המתנה הזוכה מתחייב להעניק זיכוי או שובר בסכום שיסוכם בין הצדדים. המציע לא נמצא בהליכי פירוק ו/או לא הוגשה כנגדו בקשה לפירוק ו/או הקפאת הליכים ו/או בהליכי כינוס נכסים ו/או בהליכי הבראה ו/או שניתן נגדו צו כינוס נכסים.התשלום בגין כל שי לעובדת תעמוד על סך של 50 ₪ כולל מע"מ. התשלום האמור כולל את המתנה, אספקת המתנה למשרדי ארגון העובדים שבכיכר ספרא 4 בעיריית ירושלים, תוספת ברכה מודפסת ומעוצבת בצבע בגודל 21*14 ס"מ מתקפל ל-2 סוג נייר ונוסח שיועבר על ידי ארגון העובדים.הזוכה לספק את השי שיבחר סה"כ כמות של כ-1,700 מתנות עד ליום רביעי 30.5.18 בשעה 1200 או תוך 30 יום מדרישה בכתב של הארגון לפי המאוחר מבין השניים. אמות מידה לבחירת המתנה – המתנה תיבחר באמצעות וועדת שי של ארגון העובדים לפי אמות המידה המצורפות להליך דנן. ארגון העובדים יהא זכאי להחזיר עד 5% מהכמות שתוזמן ולקבל החזר כספי בגינו.אופן הגשת ההצעה את דוגמת המתנה יש להגיש בצרוף מעטפה סגורה עם מפרט המתנה ופרטי הספק ,לארגון העובדים בכיכר ספרא בנין 4 קומה 3 לידי הגב' טובה דוד-חי לא יאוחר מיום ראשון 29.4.18 עד לשעה 1400. 1. הבהרות ופרטים שאלות ו/ואו בקשות למתן הבהרות לגבי ההליך דנן זה יש להפנות אל טובה דוד חי בטלפון 02-6298444 או לנייד 050-7313492 או בדוא"ל dhtova@jerusalem.muni.il. 2. על המציעים להחזיק בכל הביטוחים הנדרשים מאופיים של הפעילויות, כמו כן על המפעילים והמספקים את השירותים ו/או המוצרים להחזיק בכל הרישיונות עפ"י כל דין.3.התמורה בגין המתנה תשולם בארבעה תשלומים שווים כדלקמן א. התשלום הראשון בסך השווה ל-50% מהתמורה ישולם לזוכה תוך 14 ימי עבודה מיום אספקת המתנות. ב. התשלום השני בסך השווה ל-50% מהתמורה ישולם לזוכה תוך 30 ימי עבודה מיום אספקת המתנות. 4. זכויות הארגון - הארגון שומר לעצמו את הזכויות שלהלן א. להזמין את המציעים או מי מהם לשם הצגת הצעתם ויכולתם לספק את המוצר המוצע. ב. לקיים מו"מ עם המציעים ו/או עם מי מהם. ג. לדחות כל הצעה או את כל ההצעות.ד. לבקש מידע נוסף ו/או הבהרות מכל מציע ו/או מכל המציעים לעניין ההצעות שהוצעו.ה. לבטל ו/או לשנות ו/או לעדכן את הדרישות המפורטות במסמך זה, לצמצם ו/או לבטל את היקף ההתקשרות ו/או חלקה בשל סיבות תקציביות ו/או מנהליות ו/או ארגוניות. ו. להזמין רק חלק מהמתנות. מציעים לא תהיה כל טענה/דרישה או תביעה בשל שימוש שעשה המזמין בזכות מזכויותיו אלו. ז. לבטל את ההליך מכל סיבה שהיא. ח. לקבל את כל ההצעה/חלק ממנה. לקבל יותר מהצעה אחת. ט. לנהל הליך Best and final עם המציע/ים. אמות המידה בחירת הזוכההמוצר יבחן על ידי ועדת השי של ארגון העובדים, אמות המידה לבחירת המוצר הזוכה א. אמות המידה לבחירה שי לחגים עיד אל פיטר והכריסמרס - מבחן עיצוב ומראה - 30 נקודות. התאמת המוצר לחג עיד אל פיטר ולכריסמרס - 30 שווי שוק של המוצר המוצע – 20 שווי הזיכוי המוצע על ידי המציע – 20 חוזה לאספקת מתנות עבור עובדי/ות העיריה עיריית ירושלים לחגים עיד אל פיטר והכריסטמס - לחצו כאן15/04/2018 21:00:00
קול קורא לבקשת חסויות לאירועים בירושליםhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/SponsorshipsForEvents.aspxקול קורא לבקשת חסויות לאירועים בירושלים<img alt="לוגו עירייה" src="/SiteCollectionImages/281223154217.jpg?RenditionID=14" style="BORDER:0px solid;" /><p>​מוצג בזאת קול קורא לבקשת חסויות לאירועי תרבות, חינוך, רווחה, ספורט ופנאי בירושלים, עבור תכניות, כנסים, פעילויות ואירועים ברחבי העיר שיתקיימו באמצעות אגפי העירייה במהלך שנת 2018, בהתאם לתנאי נוהל חסויות המופיע באתר העירוני.</p>גוף הרוצה להציע מתן חסות לאירועים או לפעולות שהעירייה מבצעת, ייפנה בכתב בבקשה לאגף הרלוונטי בצירוף מכתב נלווה המתאר את הצעת החסות.האגפים רשאים לבחור חסות מתאימה מבין החסויות המוצעות בהתאם לחזון העירייה ובהתאם לתוכניות העבודה של האגף ותקציבו וכן רשאים לפנות לנותני חסות פוטנציאליים נוספים.החסות הרלוונטית תוגש לאישור בוועדה מקצועית ולאחר מכן ייחתם הסכם שיאושר ע"י לשכת היועץ המשפטי לעירייה. בהסכם יפורטו התחייבויות נותן החסות וכן התחייבויות העירייה כלפיו וייחתם כדין על ידי מוסמכי החתימה מטעם העירייה ונותן החסות.להלן פירוט אירועים המתוכננים ע"י אגפי מינהל תרבות, חברה וספורטאירועי יום העצמאות, אירועי יום ירושלים, קיץ בכיכר ספרא, לילה לבן, אירוע פיוטים וסליחות, פסטיבלי שכונות, אירועי חורף וחנוכה לצעירים, פסטיבל צמי"ד, מרתון ירושלים, צעדת ירושלים, מרתון ספינינג, סובב ירושלים באופניים, מרוץ לילה, סטריטבול, אירועי משפחות צעירות בקיץ, שגרת אירועים למעמד היצירתי, מרוץ אופניים בינלאומי, אירועי פתיחת שנה אקדמית בירושלים, אירועי חורף, אירועי תרבות תורנית, אירועי מורשת ישראל, אירוע ספורט נוספים ועוד.מדובר ברשימה לא סופית שעשויה להשתנות במהלך השנה. לגבי אירועים נוספים המתוכננים ע"י אגפי העירייה השונים יש להתעניין מול האגפים הרלוונטיים.לנוהל המפורט- לחצו כאן07/03/2018 22:00:00
קול קורא לשימוש בחללי חזרות עבור יוצרי מחול עצמאיים בירושליםhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/RehearsalsSpaces.aspxקול קורא לשימוש בחללי חזרות עבור יוצרי מחול עצמאיים בירושלים<img alt=" " src="/SiteCollectionImages/Default182_124.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />עיריית ירושלים מזמינה יוצרי מחול עצמאיים מירושלים להגיש בקשה לשימוש בחללי חזרות בירושלים.עיריית ירושלים מזמינה יוצרי מחול עצמאיים מירושלים להגיש בקשה לשימוש בחללי חזרות בירושלים.החלל יעמוד לשימוש היוצר בעבודתו המקצועית שלא למטרות רווח (סטודיו או אולם), לצורכי חזרות לפרויקט אמנותי אחד, לפרק זמן מוגדר של עד 6-12 חודשים.כמו כן, בתמורה, יידרש היוצר לעשייה אמנותית בסביבת העבודה, במטרה לקדם את חיי האמנות והיצירה בעיר ולעודד את הקשר בין האמן לקהילה.לפרטים המלאים ולקריטריונים לחצו כאןאת הבקשות יש לשלוח במייל על טופס הגשת מועמדות, עם הפרטים והמסמכים הרלוונטיים לכתובת -יעל - יוצרי מחול עצמאיים בירושלים - לחצו כאן 14/02/2018 22:00:00