קול קורא למתן שירותי ייעוץ וכתיבת מכרזים-עיריית ירושלים

קול קורא למתן שירותי ייעוץ וכתיבת מכרזים

עיריית ירושלים באמצעות המינהל לשירותי קהילה מזמינה בזאת מציעים העומדים בתנאי ההליך להגיש הצעה להיכלל במאגר יועצים לכתיבת מכרזים (כולל מפרט), וכן ליווי הליכי מכרז וכתיבת קולות קוראים בתחומים השונים.​

ללא תאריך

29/08/2018

01/01/1970 00:00

נגישות :

לפרטים נוספים :

לוגו עירייה

תמונה1

​יועצים המבקשים להיכלל במאגר, יגישו טופס בקשת הצטרפות בצירוף כל המסמכים הנלווים באמצעות מעטפה על גבה יכתוב המציע: "קול קורא להצטרפות למאגר יועצים לכתיבת מכרזים וקולות קוראים" וכן את שם היועץ/ שם העסק, עד ולא יאוחר מיום 11.10.18 ב' בחשוון תשע"ט בשעה 12.00 לתיבת המכרזים הממוקמת בכיכר ספרא בבניין 7 קומה 3.

שאלות ו/או הבהרות ניתן להפנות באמצעות דוא"ל hsyael@jerusalem.muni.il  וזאת עד ליום 13.9.18 ד' בתשרי תשע"ט בשעה 12.00.

לקובץ תשובות לשאלות- לחצו כאן
תשובות לשאלות הבהרה יפורסמו באתר העירוני עד ליום 4.10.18 כה' בתשרי תשע"ט. באחריות מגישי הבקשה לעקוב אחר פרסום תשובות העירייה לשאלות ההבהרה באתר העירוני. למען הסר ספק התשובות לשאלות הבהרה מהוות חלק בלתי נפרד מההזמנה.

יובהר – העירייה תצרף למאגר את היועצים המתאימים על פי שיקול דעתה הבלעדי, ותהא רשאית לדרוש מן היועצים ההבהרות ו/או השלמות ו/או כל דבר שהוא  לפי שיקול דעתה הבלעדי.

לפרטים המלאים- לחצו כאן


חזור