קול קורא למתן שירותים לליווי פדגוגי - עיריית ירושלים

קול קורא למתן שירותים לליווי פדגוגי במנהל חינוך

​קול קורא לקבלת הצעות לליווי פרטני ותמיכה פדגוגית לבתי ספר חדשים ייחודיים - וצומחים ובתי"ס לאוכלוסיית תלמידים בסיכון

ללא תאריך

26/07/2018

01/01/1970 00:00

נגישות :

לפרטים נוספים :

תמונה1

​עיריית ירושלים באמצעות מנהל חינוך, אגף חינוך ערבי, מזמינה בזאת מציעים העומדים בתנאי ההליך בבקשה למתן הצעות עבור ליווי פרטני ותמיכה פדגוגית ארגונית לבתי ספר במזרח העיר ירושלים.

ההצעות תוגשנה במעטפה סגורה וחתומה לתיבת ההצעות במנח"י הממוקמת במשרדי העירייה בכיכר ספרא בבניין 3 (קומה 8), בארכיב הקומה, לא יאוחר מיום 19.8.2018
את הצעות יש להגיש ע"ג נספח ב' המצורף לקול הקורא.

המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הינו  12.8.2018 בהודעת דוא"ל ל -
.ABMAHA@jerusalem.muni.il
jbmissada@jerusalem.muni.il 

אין העירייה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי.

לפרטים מלאים לחצו כאן

לחוזה לחצו כאן


חזור