קול קורא לקבלת הצעות לשכירות נכסים במזרח ירושלים למטרת חינוך – עיריית ירושלים

קול קורא לקבלת הצעות לשכירות נכסים במזרח ירושלים

עיריית ירושלים, באמצעות מנהל חינוך, מזמינה בזאת מציעים העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות לשכירת נכסים במזרח ירושלים למטרת מוסדות חינוך.

ללא תאריך

25/11/2018

01/01/1970 00:00

נגישות :

לפרטים נוספים :

תמונה1

מינהל חינוך ירושלים מבקש לקבל הצעות לשכירת מבנים עבור מוסדות חינוך, כמפורט להלן:

  • מבנה ששטחו לא יפחת מ- 250 מ"ר, בצירוף חצר/שטח חיצוני צמוד למבנה בשטח שלא  יפחת מ-200 מ"ר.
  • מבנה ששטחו לא יפחת מ- 1000 מ"ר, בצירוף חצר/שטח חיצוני צמוד למבנה בשטח שלא יפחת מ-500 מ"ר.

בשכונות הבאות: כפר עקב, מחני פליטים שועפאט, בית חנינא, שועפאט, עיסוויה, אלטור, וואדי אלג'וז, שיך ג'ראח, מרכז העיר, סלוואן, אבו טור, ראס אלעמוד, ג'בל מוכבר, סוואחרה, צור באהר, אום טובא.

ההצעות תוגשנה במעטפה סגורה וחתומה לתיבת ההצעות הממוקמת במשרדי העירייה בכיכר ספרא בבניין 1 קומה 5. את ההצעות יש להגיש למר מוחמד עוויסאת אגף נכסי העירייה, לא יאוחר מתאריך 27 בדצמבר 2018 עד השעה 12:00.

את ההצעות יש להגיש ע"ג נספח 1 המצורף לקול הקורא.

למען הסר ספק מובהר כי העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה, כל הצעה, ואינה מתחייבת להשתמש בתקציב העומד לרשותה, כולו או חלקו.

הצעות שיוגשו לאחר המועד הנ"ל לא תיבדקנה ותוחזרנה למציע כמות שהן.

לפרטי ההליך המלאים ולנספח 1 - לחצו כאן

לחוזה השכירות - לחצו כאן


חזור