הזמנה להגיש הצעה להפעלת הקפיטריה וניהולה במרכז פסג"ה מנח"י – עיריית ירושלים

הזמנה להגיש הצעה להפעלת קפיטריה במרכז פסג"ה

עיריית ירושלים מעוניינת לקבל הצעות מחיר להפעלת הקפיטריה וניהולה - במרכז פסג"ה מנח"י, מרכז לפיתוח מקצועי והכשרה עבור עובדי ההוראה בעיר ירושלים.

ללא תאריך

03/10/2018

01/01/1970 00:00

נגישות :

 

לפרטים נוספים :

תמונה1

עיריית ירושלים (להלן "המזמין") מעוניינת לקבל הצעות מחיר להפעלת הקפיטריה וניהולה - במרכז פסג"ה מנח"י, מרכז לפיתוח מקצועי והכשרה עבור עובדי ההוראה בעיר ירושלים.

בשאלות או הבהרות ניתן לפנות לגב' אורית סלמן בכתב בלבד באמצעות פקס מספר 02-6236188 או במייל orit_s@pisgajer.org עד ארבעה ימים (לא כולל ימי שישי ושבת) לפני המועד האחרון שנקבע להגשת הצעות.

העירייה רשאית בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת ההצעות, להכניס שינויים ותיקונים
במסמכי ההליך, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים כאמור,
יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי ההליך ויובאו בכתב לידיעתם של כל משתתפי ההליך ו/או
יפורסמו באתר העירוני.

לבירור פרטים טכניים בלבד ניתן להתקשר אל גב' אורית סלמן בטלפון 02-6233888, שלוחה 212.

יובהר כי רק הבהרות שניתנו בכתב יחייבו את המזמין.

את ההצעה יש לשלשל במעטפה סגורה לתיבת המכרזים באגף מנח"י, פדגוגיה, עיריית ירושלים, ככר ספרא, בניין 1, קומה 1 (ארכיב מנח"י), בימים ראשון-חמישי בין השעות 14:00-8:00 ולא יאוחר מתאריך 18 באוקטובר 2018 בשעה 12:00.

הצעות שיוגשו לאחר המועד הנ"ל לא תיבדקנה ותוחזרנה למציע כמות שהן.

לפרטי ההליך המלאים לחצו כאן

להסכם להפעלת קפיטריה וניהולה במרכז פסגה לחצו כאן


 
 
חזור