קול קורא מתן שירותי ייעוץ ופיתוח ארגוני – עיריית ירושלים

קול קורא להיכלל במאגר למתן שירותי ייעוץ ופיתוח

​קול קורא להיכלל במאגר למתן שירותי ייעוץ בתחומי הייעוץ והפיתוח הארגוני, פיתוח הדרכה וביצוע, אימון מנהלים וחדשנות בעירייה.

ללא תאריך

13/01/2019

01/01/1970 00:00

נגישות :

לפרטים נוספים :

תמונה1

מפעם ירושלים בעיריית ירושלים מזמין בזה מציעים להגיש הצעה להיכלל במאגר יועצים ומאמנים למתן שירותי ייעוץ ופיתוח ארגוני, פיתוח הדרכה וביצועה, אימון למנהלים וחדשנות בעיריית ירושלים.

העירייה תפנה מעת לעת בהתאם לצרכיה ליועצים / חברות אשר יהיו כלולים במאגר, לצורך קבלת הצעות לליווי תהליכים כמפורט בתכולת העבודה. כל פרויקט יתומחר בנפרד על פי הקריטריונים הנדרשים וכן תערך פניה לממליצים במידת הצורך.


בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים 8/2016 מיום 22/11/16 המפעם מבקש להרחיב את מאגר היועצים/ חברות לייעוץ ארגוני בהלימה לתחומי העיסוק של המפעם המפורטים לעיל, לצורך ביצוע פרויקטים ביחידות העירייה השונות.


תנאי סף

א. המציע הינו בעל ניסיון מוכח של לפחות 5 שנים בלפחות אחד מהתחומים המצוינים בסעיף 1. אם המציע הינו תאגיד על הניסיון להתקיים ביועץ המוצע לביצוע השירות בעירייה.
ב. למציע תואר ראשון לפחות במדעי ההתנהגות או במדעי החברה, או לחלופין למציע תואר ראשון אחר וכן תעודת הכשרה בלפחות אחד מהתחומים המשיקים לעולמות הייעוץ הארגוני, הנחיית קבוצות, פיתוח ההדרכה והאימון, חדשנות, עיצוב הדרכה, עיצוב שירות. על התואר להיות מגוף המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה. אם המציע הינו חברה על התנאי להתקיים ביועצים המוצעים על ידי החברה לביצוע השירות בעירייה.
ג. השלמת כל המידע המבוקש בסעיף 6 בצרוף תעודות ואסמכתאות

 

על הפניה לכלול:

א. הצהרה בדבר עמידת המציע בדרישות הניסיון כמפורט בסעיף 4 בלפחות אחד מהתחומים האמורים בסעיף 1 . יש לפרט בהצהרה את התחומים שבהם יש למציע ניסיון ולפרט את מספר שנות הניסיון בכל תחום.
ב. פרטים ורקע על החברה - קורות חיים של מנהל החברה וכן של יועצים נוספים המיועדים לבצע את השירותים כולל תעודות המעידות על השכלה ופירוט ניסיון רלוונטי. אם המציע הינו אדם פרטי יש לצרף קורות חיים של היועץ.
ג. המציע יציין האם עבד בעבודה ייעוצית הדורשת שתופי פעלה עם דיספלינות משלימות כגון: הנדסה תעשיה וניהול, כלכלנים, יועצים סביבתיים וכד' והאם ביכולתו להוביל תהליכים הדורשים השלמות מעולמות אלו.
ד. המציע מתבקש לפרט אם יש ברשותו מתקני הדרכה ואירוח, לביצוע פעולות הדרכה ופיתוח (באם יידרש) תוך ציון גודלם, מיקומם.
ה. המציע יציין האם באפשרותו להעניק תעודות המוכרות לגמול השתלמות.
ו. על המציע להיות זמין לביצוע פרויקטים בשנת 2019 ובעל גמישות בשעות עבודה.
ז. ניתן להגיש מועמדות לביצוע אחד או יותר מהשירותים המפורטים בתכולת העבודה, לפי סוגי התמחות של היועץ/ חברת הייעוץ.
ח. יועצים אשר לא עבדו עם עיריית ירושלים בשלוש שנים האחרונות מתבקשים לצרף-אישור ניהול ספרים, ניכוי מס במקור, תעודה שמדובר בחברה, אישור רו"ח לתשלום על חשבוניות עסקה, טופס הרשאה לבנק חתום ע"י כל הגורמים המופיעים בטופס, מקור
בלבד- מצ"ב נספח.

הבהרה: יש לחתום על החוזה העירוני (חוזה עקרוני) המצורף למסמך זה ולצרף את כל הנספחים הרלוונטיים חתומים.

הגשת המועמדות למאגר תוגש במעטפה סגורה ובצרוף נספחים רלוונטיים למפעם ירושלים, לבניין ניו- יורק כיכר ספרא 10 לא יאוחר מתאריך ח' שבט תשע"ט, 21/1/2019 עד שעה 14:00 .
(הכניסה לבניין הינה מול פיצה ממילא, ברחוב יפו, כיכר צה"ל), אנא תאמו מראש הגעתכם בטלפון 02-6298014

העירייה אינה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי.

לפרטים נוספים:

לבירור פרטים נוספים כמו תכולת העבודה, תהליך בחירת היועצים,​  חוזה ופרטים נוספים - חובה לקרוא את המסמך המצורף - לחצו כאן

בעת פרסום קול קורא זה, ב25.12 נפלה טעות קטנה בנספח "תצהיר חתום בפני עו"ד להוכחת תנאי סף". הטעות תוקנה והקובץ הוחלף.


חזור