הצעות לשכירות נכסים במזרח העיר למטרת חינוך – עיריית ירושלים

קול קורא להצעות לשכירות נכסים במזרח ירושלים למטרת חינוך

עיריית ירושלים, באמצעות מינהל חינוך, מזמינה בזאת מציעים העומדים בתנאים המפורטים, להציע הצעות לשכירת נכסים במזרח ירושלים למטרת מוסדות חינוך.​

תצוגת תאריך

05/02/2018

01/01/1970 00:00

נגישות :

לפרטים נוספים :

תמונה1

עיריית ירושלים, באמצעות מנהל חינוך, מזמינה בזאת מציעים העומדים בתנאים המפורטים, להציע הצעות לשכירת נכסים במזרח ירושלים למטרת מוסדות חינוך.

 

 

מינהל חינוך ירושלים מבקש לקבל הצעות לשכירת מבנים עבור מוסדות חינוך, כמפורט להלן:

• מבנה ששטחו לא יפחת מ-250 מטר רבוע, בצירוף חצר או שטח חיצוני צמוד למבנה בשטח שלא יפחת מ-200 מטר רבוע.
• מבנה ששטחו לא יפחת מ-1,000 מטר רבוע, בצירוף חצר או שטח חיצוני צמוד למבנה בשטח שלא יפחת מ-500 מטר רבוע.

בשכונות הבאות: בית חנינא, שועפאט, עיסוויה, א-טור, וואדי אלג'וז שייך, ג'ראח, מרכז העיר,סלוואן, אבו-תור, ראס אלעמוד, ג'בל מוכבר וסוואחרה.

חלק מתנאי הסף:

• מבנה שנבנה בהתאם להיתר בניה או מצוי בהליך מתקדם לקבלת היתר בניה
• מבנה שניתנו לגביו כל אישורי האכלוס הנדרשים על פי חוק. תנאי זה לא יחול על מבנים שבנייתם טרם הושלמה
• מבנה מונגש, או שניתן להנגשה בהתאם להוראות החוק והתקנות הרלוונטיות.
• העירייה תשתמש במבנה באופן בלעדי ולא יעשה בו כל שימוש על ידי הבעלים או מי מטעמו במהלך כל תקופת השכירות

מועד ואופן ההגשה:

• ההצעות תוגשנה במעטפה סגורה וחתומה לתיבת ההצעות הממוקמת במשרדי העירייה בכיכר ספרא בבניין 1 קומה 5. את ההצעות יש להגיש למר מוחמד עוויסאת, אגף נכסי העירייה לא יאוחר  מתאריך 05.3.2018 עד השעה 12:00.
• את ההצעות יש להגיש על גבי נספח 1 המצורף לקול קורא זה.
• למען הסר ספק, מובהר כי העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה, כל הצעה ואינה מתחייבת להשתמש בתקציב העומד לרשותה, כולו או חלקו.

 

פרטים נוספים:

לפרטים נוספים אודות תנאי הסף, מסמכים הנדרשים, התהליך, נספח 1 ועוד - יש ללחוץ כאן להורדת המסמך

לצפייה והורדת חוזה השכירות - יש ללחוץ כאן


חזור