קול קורא - ליזמים - עיריית ירושלים

קול קורא ליזמים

​עירית ירושלים מעודדת קיום אירועים ופעולות בתחומי תרבות ואמנות, חברה, רווחה, ספורט, בריאות, דת ופנאי ומציגה קול קורא לתמיכה במיזמים בירושלים, בשיתוף בין העירייה לבין תאגיד בהתאם לחזון העיריה ובהתאם לתוכניות העבודה של האגף הרלוונטי והכל בהתאם לתנאי נוהל "מיזמים ופעולות משותפות" המלא.

ללא תאריך

17/01/2019

01/01/1970 00:00

נגישות :

לפרטים נוספים :

תמונה1

עירית ירושלים מעודדת קיום אירועים ופעולות בתחומי תרבות ואמנות, חברה, רווחה, ספורט, בריאות, דת ופנאי ומציגה קול קורא לתמיכה במיזמים בירושלים, בשיתוף בין העירייה לבין תאגיד בהתאם לחזון העיריה ובהתאם לתוכניות העבודה של האגף הרלוונטי והכל בהתאם לתנאי נוהל "מיזמים ופעולות משותפות"


הבקשות להשתתפות העירייה בתקציב מיזם/ פעולה משותפת ידונו על ידי וועדה מקצועית. הועדה תהא רשאית להחליט באשר להשתתפות העירייה בתקציב האירוע ובאשר לשיעור ההשתתפות כאמור.
הועדה תהא רשאית להחליט באשר לתנאים נוספים לאישור השתתפות עירונית, לרבות אופי האירוע ותכניו ואינה מחויבת לקבל כל הצעה שהיא.

את הבקשות לאירועים ופעילויות בשנת 2019 ניתן להגיש, לכל המאוחר, 50 ימים לפני מועד האירוע. יובהר כי השתתפות העירייה מותנית בקיום תקציב עירוני למיזם/פעולה המשותפת.

 

להלן חלק מהתנאים להשתתפות בפעילות:

 • האגף הרלוונטי ממליץ על השתתפות העירייה בתקציב הפעילות.
 • היוזמה לפעילות באה מצדו של היזם הפרטי ו/או האגף.
 • האירוע מיועד לציבור הרחב ומתקיים בירושלים. תינתן עדיפות לאירועים המיועדים לקהל רחב.
 • עלות הפקת האירוע לא תפחת מ 15,000 ₪ שיעור ההשתתפות המבוקש של העירייה לא יעלה, בשום מקרה על 50% מעלות הפרויקט בפועל או מ - 500,000 ₪ לפי הנמוך מבין השניים, או סכום גבוה יותר במקרה של מיזם משותף בהתאם להוראות הנוהל.
 • הכניסה לאירוע הנה חופשית או מסובסדת. במקרים בהם נמכרים כרטיסים במחיר רגיל, חלק מהכרטיסים יימכרו בהנחה לבעלי תעודת תושב ירושלים.
 • לצורך חישוב השתתפות העירייה בפעולה, תנוכה מתקציב הפעולה ההכנסה ממכירת כרטיסים.
 • האירוע תורם להעשרת חיי התרבות/האומנות/הספורט/הרווחה/החברה/הבריאות/דת בעיר בהתאם לחזון העיריה ובהתאם לתוכניות העבודה של האגף הרלוונטי.
 • הפרסום לאירוע יכלול את הלוגו של עיריית ירושלים ויהיה מתואם עם האגף לדוברות והסברה.
 • לא תהיה השתתפות עירונית בפעילות בעלת אופי פוליטי/מפלגתי.
 • לא תינתן תמיכה עירונית כפולה הן בפעולה משותפת והן מתקציב התמיכות העירוני.
  ככל שתקציב המזון באירוע עולה על 5% מתקציב האירוע ינוכה תקציב המזון מתקציב הפעולה לצורך חישוב השתתפות העירייה.

מוסד המבקש את השתתפות העירייה יפנה בכתב בבקשה אל האגף הרלוונטי בצרוף מכתב נלווה המתאר את מטרת האירוע, תוכנו, תאריך יעד, גורם מבצע, מיקום האירוע, קהל היעד, תקציב מפורט, פירוט מקורות המימון, תוכנית מפורטת, פירוט בדבר ניסיון קודם של
המבקש, מסמכי ההתאגדות ואישורים (ניהול ספרים וניהול תקין מרשם העמותות\ההקדשות).

ככל שעלות הביצוע בהתאם לדו"ח הביצוע בפועל שיהיה מאושר על ידי רואה חשבון, תהיה קטנה מעלות הביצוע המתוכננת מקורית, תופחת השתתפות העירייה, ככל שאושרה, באופן יחסי, ההשתתפות תעוגן בהסכם חתום שנוסחו מצורף כנספח א' לנוהל.

פרטים אודות נוהל מיזמים ופעולות משותפות:

למידע נוסף - נוהל מיזמים ופעולות משותפות - לחצו כאן

לטופס רשימת המסמכים להגשת הבקשה - לחצו כאן

בכוונת עיריית ירושלים להתקשר עם המבשר אירועים וקד"מ בע"מ  לצורך אירוע לבית 8 מבית עיתון המבשר. מצ"ב דו"ח הוועדה למיזמים משותפים מיום 20.1.2019 - לחצו כאן
גוף המבקש לבצע מיזם/פעולה דומה רשאי לפנות למזכירות העירייה באמצעות מייל לחצו כאן

 


חזור