הזמנה לקבלת הצעות מחיר לשי לחג החנוכה- עיריית ירושלים

קול קורא להצעות מחיר לשי לחג החנוכה עבור עובדי עיריית ירושלים

​עיריית ירושלים באמצעות ארגון העובדים פונה בזאת בבקשה לקבלת הצעות מפורטות עבור שי לחג החנוכה עבור עובדי עיריית ירושלים סה"כ כ -5,600 .

ללא תאריך

31/10/2018

01/01/1970 00:00

נגישות :

לפרטים נוספים :

תמונה1

עדכון מתאריך: 31.10.181

ההליך הקודם של הגשת ההצעות בוטל, (הוגשה הצעה אחת שלא עמדה בתנאי ההליך) לפיכך החליט ארגון העובדים לצאת בהליך חדש ובמסגרתו לעלות את סכום התמורה המסוכמת בעד החנוכייה ומארז החנוכייה מסך של 50 ₪ למחיר פתוח.

המועד האחרון להגשת הצעות בהליך דנן נקבע ליום ג' 6.11.18 שעה 15:00.

את ההצעות יש להגיש במארז סגור שיכלול את הדגם המוצע והמחיר המבוקש בגין כלל המארז למשרדי ארגון העובדים ככר ספרא בניין 4 קומה 3.

שאלות ו/ואו בקשות למתן הבהרות לגבי ההליך דנן זה יש להפנות אל מר טוקר טוביה מזכ"ל ארגון העובדים בטלפון 0502150330  או בדוא"ל tktuvya@jerusalem.muni.il .

לתשומת לב המציעים הזוכה מתחייב לספק את המארז עם החנוכייה לא יאוחר מיום א'  25.11.18 שעה 9:00.

בנוסף לארגון העובדים בעיריית ירושלים עומדת האופציה לדרוש מהזוכה לבצע את החלוקה של מארזי החנוכיות לעובדי העירייה למשך 5 ימי עסקים בין השעות  10:00- 17:00, ובמידת הצורך יתווספו שעות נוספות מעבר לכך, בגין ביצוע האמור לעיל ישולם לזוכה תמורה מוסכמת מעבר לתמורה בגין המארז ובהתאם למו"מ שינוהל בין הצדדים.

ארגון העובדים יעמיד לרשות הזוכה מקום / חנות במתחם העירייה בכיכר ספרא בירושלים לחלוקת השי כולל אמצעי נעילה.


בתום ימי החלוקה תבוצע ההתחשבנות מול הזוכה בהתאם למספר  שוברי השי שיוצגו, יתרת המארזים לכמות המוזמנת תימסר לאחריות ארגון העובדים .

לפרטים המלאים- לחצו כאן

לחוזה- לחצו כאן


חזור