הזמנה להציע הצעות לקידום גיוון תעסוקתי בעיריית ירושלים – עיריית ירושלים

הזמנה להציע הצעות לקידום גיוון תעסוקתי בעיריית ירושלים

עיריית ירושלים, (להלן: "העיריה"), אגף משאבי אנוש- פיתוח ההון האנושי בליווי מפעם ירושלים, מזמינה בזה מציעים העומדים בתנאי ההליך להגיש הצעה לגיבוש תפיסה המקדמת גיוון תעסוקתי בעיריית ירושלים, תוך ליווי משאבי אנוש, מנהלים וצוותים בעירייה בהתמודדות עם האתגרים ותוך סיוע בהטמעת התפיסה בעירייה.

ללא תאריך

11/10/2018

01/01/1970 00:00

נגישות :

לפרטים נוספים :

תמונה1

לפרטים המלאים - לחצו כאן

על המציעים להגיש הצעה לתיבת ההצעות בעיריית ירושלים כיכר ספרא, בניין 3 קומה 4, בלשכת מנהלת אגף משאבי אנוש (אורלי בנברון- מנהלת הלשכה) עד לתאריך 6.11.2018, עד השעה 13.00.

שאלות / בקשה להבהרות יש לשלוח אך ורק בכתב לגב' מיכל גרינוולד, grmichal@JERUSALEM.MUNI.IL ולוודא קבלת החומר בטלפון: 02-6298005, פקס: 02-6296483, עד לתאריך 23.10.2018 ותשובות יינתנו במייל עד לתאריך 29.10.2018.


חזור