אגפי העירייה – עיריית ירושלים

אגפי העירייה

טבלת אגפי העירייה ופרטי התקשרות:

שם האגף ​

טלפון 

אגף השומה והגבייה

מוקד טלפוני אנושי:  02-6296333

מוקד טלפוני ממוחשב, פעיל 24 שעות ביממה:  02-6296000​

האגף לשירותי חניה

02-6297889​​

חובות חניה

02-6296333​

האגף לקידום עסקים

02-6297723​

האגף לרישוי ופיקוח

המחלקה לפיקוח על הבנייה

02-6297654/5

02-6297646/7

02-6295326 

אגף תכנון העיר

02-6297652​

אגף הרווחה, מינהל שירותי קהילה

02-6298020​

אגף התברואה

02-6297742 ​

אגף חירום ובטחון

02-6298181​

האגף לשיפור פני העיר

02-6297761​

האגף לתחבורה ופיתוח תשתיות

02-6297668 

02-6297669

02-6297236​

מנח''י - מינהל חינוך ירושלים

ראש מינהל חינוך

פקס: 6296268,

טלפון 6297690


גני ילדים 6297766


חינוך יסודי 6297780


על יסודי 6297786


חינוך מיוחד 6296122


מזרח העיר 6297791


חינוך חרדי 6295951​

המורשה לטיפול בתלונות הציבור

02-6298171

תרבות תורנית

02-6298015
02-6298017​

מחלקת יישום חוק חופש המידע

02-6296017​

היועץ המשפטי - מחלקת תביעה

טל: 02-6297831    

פקס: 02-6295826  ​