המחלקה לבקרת תכנון – עיריית ירושלים

המחלקה לבקרת תכנון

המחלקה לבקרת תכנון אחראית לביצוע המשימות הבאות:​

  1. תכנון ייעוד ויצירת עתודות מקרקעין לצרכי ציבור, בכדי להבטיח שמירת זכויות העיריה.
  2. בדיקת תכניות בניין עיר בשלבי התכנון לצורך בקרה ומעקב אחר שמירת זכויות העיריה ויצירת עתודות במקרקעין לצרכי ציבור בעיר.
  3. גיבוש והכנת חוות דעת מקצועיות של המחלקה לדיון בוועדות התכנון והבניה המקומית בנוגע לתוכניות בניין עיר מבחינת שימושי הקרקע.
  4. עדכון מפות בהתאם לפרצלציות, תצ"ר, רישום בטאבו, ילקוט הפרסומים והסדרים חדשים.

 

 

המחלקה לבקרת תכנוןמנהל המחלקה - הרצל הדרhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Municipality'sAssets/MunicipalityProperties/Planning02-6297639HDHERZEL@jerusalem.muni.ilבמהלך שעות העבודה, משעה 8:00 ועד 15:30,