הודעה בדבר בקשות להקצאת מקרקעין לצרכי ציבור- עיריית ירושלים

הודעה בדבר בקשות להקצאת מקרקעין לצרכי ציבור -9 בפברואר

בכוונת עיריית ירושלים להקצות מקרקעין (חכירה) ו/או מתן רשות שימוש לצרכי ציבור כמפורט להלן. ההקצאה כפופה לנוהלי משרד הפנים, כפי שפורסמו בחוזרי מנכ”ל 5/2001, 6/2002, 7/2004 והנוהל העירוני והודעה זו על פיהם.

תצוגת תאריך

09/02/2018

31/12/1969 20:00

נגישות :

לפרטים נוספים :

תמונה1

להלן מגרשים המוצעים להקצאה ותאגידים המבקשים הקצאה:

 

 

פרסום הקצאות קרקע 09.02.18.

פרסום רשות שימוש - 09.02.18.


חזור