מועצת העיר וועדותיה – עיריית ירושלים

סגני ומ"מ ראש העיר