הנגשת עסקים – עיריית ירושלים

הנגשת עסקים

עיריית ירושלים מעוניינת שהעסקים והמרחבים הציבוריים ברחבי העיר יהיו נגישים עבור אנשים עם מוגבלות.

ללא תאריך

01/01/2014

01/01/2050 02:00

הנגשת עסקים

תמונה1

ככל שהמקום והפעילות המתקיימת בו נגישים יותר, מספר האנשים הפוקדים אותו גדל, הם נשארים בו לזמן ארוך יותר וצורכים כמות גדולה יותר ממה שהוא מציע. זו הסיבה לכך שנגישות היא משאב כלכלי לא פחות משהיא משאב חברתי. חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ''ח -1998 קובע את העיקרון לפיו כל מקום המספק שירות לציבור חייב להיות נגיש לאנשים עם מוגבלות ומחייב את כל מי שאחראי למקום להנגיש את המקום לאנשים עם מוגבלות.

בהתאם, תוקן גם חוק רישוי עסקים, תשכ''ח - 1968 וכעת לא ניתן להנפיק רישיון עסק או לחדשו מבלי שהוכח שמולאו הוראות הנגישות לפי פרק הנגישות בחוק שוויון הזכויות לאנשים עם מוגבלות.

ביום 22.06.12 נכנסו לתוקף תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים, התשע''ב - 2011) להלן ''התקנות'' המפרטות אילו התאמות נדרשים יזמים לבצע בעסקיהם על מנת שיהיו נגישים לאנשים עם מוגבלות.

יישום התקנות, להן נקבעה החלה הדרגתית כפי שיפורט להלן, מהווה תנאי למתן רישיון עסק ולחידושו.

בדיקת נגישות העסק:

לצורך קבלת אישור נגישות מטעם העירייה, המהווה כאמור תנאי למתן רישיון העסק וחידושו, הנך נדרש לבצע עד ליום 22.12.12 בדיקת נגישות של העסק בהתאם להוראות החוק והתקנות מכוחו, ולהמציא לאגף לקידום עסקים בעיריית ירושלים חוות דעת של מורשה נגישות מבנים תשתיות וסביבה (מתו''ס) מטעמך המפרטת את תוצאות הבדיקה, האם קיים צורך בביצוע עבודות להנגשת העסק וכן, במידת הצורך, מהן העבודות הנדרשות.

רשימת מורשי נגישות מבנים תשתיות וסביבה נמצאת באתר האינטרנט של משרד המשפטים 
לתשומת לבך, הרשימה מתעדכנת מעת לעת ובאחריותך לעקוב אחר השינויים.

באם חוות דעתו של מורשה הנגישות תקבע כי עליך לבצע עבודות לצורך הנגשת העסק, יהיה עליך לבצען ולהשלימן עד ליום 1.11.15 ולהמציא למח' רישוי עסקים חוות דעת של מורשה נגישות מבנים תשתיות וסביבה מטעמך המאשרת כי עסקך נגיש לאנשים עם מוגבלות ועומד בדרישות התקנות.

לציין, כי החל מיום 1.9.12, בהתאם להוראות תקנות התכנון והבניה (היתר לעבודה מצומצמת), תשס''ג - 2003, ניתן יהיה להגיש הבקשה להיתר בנייה לעבודה מצומצמת לביצוע הנגשה בעסקים בדרך קלה ומהירה, היות שמתקני ההנגשה על סוגיהם כלולים בתקנות בעבודה מצומצמת (למעט מעליות).

באפשרותך לפנות בכל שאלה למח' לרישוי עסקים, לגב' מזל סויסה:
בטלפון, 02-6296852 או בפקס, 02-6296854 או במייל:
SWMAZAL@jerusalem.muni.il
יש לצרף לכל פניה תמונה של הכניסה לבית העסק, תרשים של בית העסק, מספר תיק הרישוי, שם בית העסק, כתובת, שם הבעלים, וטלפון לחזרה. ללא צירוף הפרטים האמורים לא ניתן יהיה לתת מענה הולם.

לרשימת העסקים שאינם חייבים בהגשת חוות דעת מקדמית של מורשה לנגישות מבנים תשתיות וסביבה כתנאי לקבלת אישור נגישות בהליכי רישוי עסקים.

שימו לב: בעמודים אלו מוצגים עיקרי התקנות הנוגעות למרב העסקים הקטנים ששטחם עד 100 מ''ר ובתי אוכל ששטח הישיבה בהם אינו עולה על 25 מ''ר, אין במידע באתר להוות תחליף לתקנות – התקנות הן המחייבות.

טופס 34, טופס להנגשת עסקים קטנים לחצו כאן

חוברת - הנגשת עסק קטן לחצו כאן


חזור

 

 

ארנונה ארנונה <a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/arnona_s.png">arnona_s.png</a>הנחות בארנונה<a href="/Residents/MunicipalityServices/PropertyTax/discounts/Pages/Default.aspx">הנחות בארנונה</a>הסדרי תשלומים<a href="/Residents/MunicipalityServices/PropertyTax/Pages/Payment.aspx">הסדרי תשלומים</a>התחלפו הדיירים בנכס?<a href="/Residents/MunicipalityServices/PropertyTax/Pages/Guide.aspx">התחלפו הדיירים בנכס?</a>
חנייהחנייה<a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/ParkingReports_s.png">ParkingReports_s.png</a>טופס בקשה להשפט<a href="/Municipality/Notebook304/Pages/RequestToBeJudged.aspx" target="_blank">טופס בקשה להשפט</a>טופס הסבה לדוח חניה<a href="/Municipality/Notebook304/Pages/Retraining2.aspx" target="_blank">טופס הסבה לדוח חניה</a>טופס לברור/ערעור דו''ח חנייה <a href="/Municipality/Notebook304/Pages/Section21738.aspx" target="_blank">טופס לברור/ערעור דו''ח חנייה </a>
תכנון בנייה וסביבהתכנון בנייה וסביבה<a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/build_s.png">build_s.png</a>תיק רישוי בניה<a href="/Residents/PlanningandBuilding/BuildingLicenses/licensingPortfolio/Pages/default.aspx" target="_blank">תיק רישוי בניה</a>חבות היטל השבחה<a href="/Residents/PlanningandBuilding/ImprovementTax/Pages/Portfolio.aspx" target="_blank">חבות היטל השבחה</a>מידע תכנית בניין עיר<a href="/Residents/PlanningandBuilding/CityPlanning/FileOpening/Pages/Taba.aspx" target="_blank">מידע תכנית בניין עיר</a>
בריאות הציבורבריאות הציבור<a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/Pharmacy_s.png">Pharmacy_s.png</a>תורנויות בתי מרקחת<a href="/Residents/CommunityAffairs/HealthandHumanServices/Pages/ToranutBateiMerkachat.aspx">תורנויות בתי מרקחת</a>טיפות חלב<a href="/Residents/CommunityAffairs/Early_Childhood/site245/Pages/default.aspx">טיפות חלב</a>השירות הוטרינרי<a href="/Residents/CommunityAffairs/HealthandHumanServices/VetrinarianServices/Pages/Default.aspx" target="_blank">השירות הוטרינרי</a>

 

 

מדריך ארנונה לעסקיםמדריך ארנונה לעסקיםhttps://www.jerusalem.muni.il/Business/Business/Pages/Business_arnona.aspx01/04/2017 21:00:0031/12/1969 18:00:00תצוגת תאריך<a href="/Business/Pages/Business_arnona.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />Business_arnona.aspx</a>
רפורמה ברישוי עסקים: "מסלול תצהיר"רפורמה ברישוי עסקים: "מסלול תצהיר"https://www.jerusalem.muni.il/Business/Business/Pages/102.aspx23/01/2017 22:00:0031/12/1969 18:00:00תצוגת תאריך<a href="http://www.102.gov.il/newsflash/pages/specificationbusinessregistration.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />specificationbusinessregistration.aspx</a>
טופס מקוון לעסק קייםטופס מקוון לעסק קייםhttps://www.jerusalem.muni.il/Business/Pages/existing_business.aspx15/01/2017 22:00:0031/12/1969 20:00:00ללא תאריך
אולמות שמחה הפועלים ברישיון או היתר זמניאולמות שמחה הפועלים ברישיון או היתר זמניhttps://www.jerusalem.muni.il/Business/Business/Pages/event_2.aspx16/08/2017 21:00:0031/12/1969 22:00:00תצוגת תאריך
מדריך לרישוי עסקים מדריך לרישוי עסקים https://www.jerusalem.muni.il/Business/Business/Pages/msg11.aspx15/05/2016 21:00:0001/07/2014 10:00:00תצוגת תאריך<a href="https://www1.jerusalem.muni.il/pdf_books/Rishui_asakim_madrich/index.html"></a>