הודעות עסקים – עיריית ירושלים

הודעות - עסקים

יצוא לקובץ PDFיצוא לקובץ Excel

 

 

גישור לבעלי עסקיםhttps://www.jerusalem.muni.il/Business/Business/Pages/gishoor.aspxגישור לבעלי עסקים<img alt="גישור לבעלי עסקים" src="/Business/Business/PublishingImages/gishoor.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" /><p>האגף לקידום עסקים משיק שירות חדש הליך גישור לבעלי עסקים​</p>יישוב מחלוקות בין תושבים לבית עסק או מחלוקות בין בית עסק אחד לאחר.ההליך הינו מקצועי בליווי מגשר מטעם מרכז הגישור בעיריית ירושלים. לפרטים נוספים, שירות הלקוחות של האגף לקידום עסקיםשחר, 050-7540919 - TBSHAIM@jerusalem.muni.il נורית, 02-6296843​ - HZNURIT@jerusalem.muni.il 09/07/2018 21:00:00
רפורמה ברישוי עסקים: "מסלול תצהיר"https://www.jerusalem.muni.il/Business/Business/Pages/102.aspxרפורמה ברישוי עסקים: "מסלול תצהיר"<img alt="כבאות והצלה-עסקים" src="/Business/Business/PublishingImages/102.jpg" style="BORDER:0px solid;" /><p>מעתה, עסקים ברמת סיכון נמוכה יקבלו רישיון עסק ללא צורך בביקורת ובאישור של רשות הכבאות. מדובר בהקלה משמעותית לעשרות אלפי עסקים.​</p>23/01/2017 22:00:00
מדריך ארנונה לעסקיםhttps://www.jerusalem.muni.il/Business/Business/Pages/Business_arnona.aspxמדריך ארנונה לעסקים<img alt="" src="/Business/PublishingImages/madrich2.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" /><p>כל המידע אודות הנחה לעסקים ומוסדות, נכס ריק ושאינו בשימוש, השגה, הודעה על שינוי מחזיק בנכס ועוד​</p>07/05/2018 21:00:00
הנגשת עסקיםhttps://www.jerusalem.muni.il/Business/BusinessPermits/Pages/Angasa.aspxהנגשת עסקים<img alt="הנגשת עסקים" src="/Business/PublishingImages/12.jpg" style="BORDER:0px solid;" /><p><span style="font-size:14px;"><span class="ms-rteFontFace-5" style="font-size:14px;">עיריית ירושלים מעוניינת שהעסקים והמרחבים הציבוריים ברחבי העיר יהיו נגישים עבור אנשים עם מוגבלות.</span></span></p>ככל שהמקום והפעילות המתקיימת בו נגישים יותר, מספר האנשים הפוקדים אותו גדל, הם נשארים בו לזמן ארוך יותר וצורכים כמות גדולה יותר ממה שהוא מציע. זו הסיבה לכך שנגישות היא משאב כלכלי לא פחות משהיא משאב חברתי. חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ''ח -1998 קובע את העיקרון לפיו כל מקום המספק שירות לציבור חייב להיות נגיש לאנשים עם מוגבלות ומחייב את כל מי שאחראי למקום להנגיש את המקום לאנשים עם מוגבלות.בהתאם, תוקן גם חוק רישוי עסקים, תשכ''ח - 1968 וכעת לא ניתן להנפיק רישיון עסק או לחדשו מבלי שהוכח שמולאו הוראות הנגישות לפי פרק הנגישות בחוק שוויון הזכויות לאנשים עם מוגבלות.ביום 22.06.12 נכנסו לתוקף תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים, התשע''ב - 2011) להלן ''התקנות'' המפרטות אילו התאמות נדרשים יזמים לבצע בעסקיהם על מנת שיהיו נגישים לאנשים עם מוגבלות.יישום התקנות, להן נקבעה החלה הדרגתית כפי שיפורט להלן, מהווה תנאי למתן רישיון עסק ולחידושו.בדיקת נגישות העסקלצורך קבלת אישור נגישות מטעם העירייה, המהווה כאמור תנאי למתן רישיון העסק וחידושו, הנך נדרש לבצע עד ליום 22.12.12 בדיקת נגישות של העסק בהתאם להוראות החוק והתקנות מכוחו, ולהמציא לאגף לקידום עסקים בעיריית ירושלים חוות דעת של מורשה נגישות מבנים תשתיות וסביבה (מתו''ס) מטעמך המפרטת את תוצאות הבדיקה, האם קיים צורך בביצוע עבודות להנגשת העסק וכן, במידת הצורך, מהן העבודות הנדרשות.רשימת מורשי נגישות מבנים תשתיות וסביבה נמצאת באתר האינטרנט של משרד המשפטים לתשומת לבך, הרשימה מתעדכנת מעת לעת ובאחריותך לעקוב אחר השינויים.באם חוות דעתו של מורשה הנגישות תקבע כי עליך לבצע עבודות לצורך הנגשת העסק, יהיה עליך לבצען ולהשלימן עד ליום 1.11.15 ולהמציא למח' רישוי עסקים חוות דעת של מורשה נגישות מבנים תשתיות וסביבה מטעמך המאשרת כי עסקך נגיש לאנשים עם מוגבלות ועומד בדרישות התקנות.לציין, כי החל מיום 1.9.12, בהתאם להוראות תקנות התכנון והבניה (היתר לעבודה מצומצמת), תשס''ג - 2003, ניתן יהיה להגיש הבקשה להיתר בנייה לעבודה מצומצמת לביצוע הנגשה בעסקים בדרך קלה ומהירה, היות שמתקני ההנגשה על סוגיהם כלולים בתקנות בעבודה מצומצמת (למעט מעליות).באפשרותך לפנות בכל שאלה למח' לרישוי עסקים, לגב' מזל סויסה בטלפון, 02-6296852 או בפקס, 02-6296854 או במייל SWMAZAL@jerusalem.muni.ilיש לצרף לכל פניה תמונה של הכניסה לבית העסק, תרשים של בית העסק, מספר תיק הרישוי, שם בית העסק, כתובת, שם הבעלים, וטלפון לחזרה. ללא צירוף הפרטים האמורים לא ניתן יהיה לתת מענה הולם.לרשימת העסקים שאינם חייבים בהגשת חוות דעת מקדמית של מורשה לנגישות מבנים תשתיות וסביבה כתנאי לקבלת אישור נגישות בהליכי רישוי עסקים.שימו לב בעמודים אלו מוצגים עיקרי התקנות הנוגעות למרב העסקים הקטנים ששטחם עד 100 מ''ר ובתי אוכל ששטח הישיבה בהם אינו עולה על 25 מ''ר, אין במידע באתר להוות תחליף לתקנות – התקנות הן המחייבות.טופס 34, טופס להנגשת עסקים קטנים לחצו כאן חוברת - הנגשת עסק קטן לחצו כאן31/12/2013 22:00:00
עשינו עסקhttps://www.jerusalem.muni.il/Business/Business/Pages/MasB1.aspxעשינו עסק<img alt="" src="/Business/Business/PublishingImages/business_m.jpg?RenditionID=14" style="BORDER:0px solid;" /><p>​בחוברת זו תוכל למצוא תשובות לשאלות בכל הקשור להקמת עסק בירושלים.</p>היכנסו למדריך לבעלי עסקים בירושלים ותקבלו תשובה לכל שאלה בנושא פתיחת העסק.​14/05/2016 21:00:00
אולמות שמחה הפועלים ברישיון או היתר זמניhttps://www.jerusalem.muni.il/Business/Business/Pages/event_2.aspxאולמות שמחה הפועלים ברישיון או היתר זמני<img alt="אולמות שמחה" src="/Business/Business/PublishingImages/event2.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />​​מידע על אולמות שמחה הפועלים ברשיון עסק או היתר זמני, מעודכן ליום 13.09.2018 רשימת אולמות שמחה עם רשיון או היתר זמני כינוי עסקמספר תיקכתובתסטטוס עיסוקתוקף הרישיוןמלון דן פנורמה1001427קרן היסוד,39הודפס רישיון31/12/2018מלון עץ הזית7021572סנט גורג 23הודפס רישיון31/12/2018ארמונות וולף1006310בית הדפוס 30הודפס רישיון31/12/2018אלגרו8035864התנופה 11הודפס רישיון31/12/2018אולמי נוף1004073שחראי 9הודפס רישיון31/12/2018מלון וולדורף אסטוריה8035513אגרון 28הודפס רישיון31/12/2018אולמי בית ישראל1008675עזרת תורה 16הודפס רישיון31/12/2018מלון הר ציון7004347דרך חברון 15הודפס רישיון31/12/2018רב טובך8035685עזרת תורה 24הודפס רישיון31/12/2018ארטמיסיה8038671התעשיה 8הודפס רישיון31/12/2018מלון גני ירושלים1008242זאב וילנאי 4הודפס רישיון31/12/2018אולמי שרון1007462הסדנא 6הודפס רישיון31/12/2018לה בל1017361האומן 9הודפס רישיון31/12/2018מונדיאל8029602בית הדפוס 13הודפס רישיון31/12/2018רימונים ירושלים​1005283​שחראי 25​הודפס רישיון​31/12/2018​טור סיני מקרקעין-חווה אור​1027511​שטיינברג יחיאל 15​הודפס רישיון​31/12/2018​בית שמואל בית הארחה1009113דוד המלך 13הודפס רישיון31/12/2019מלון פרימה פאלאס1002782פינס 6הודפס רישיון31/12/2019רמת תמיר7004052שפע חיים 2הודפס רישיון31/12/2019פביליון כנסים ואירועים1024550האומן 14הודפס רישיון31/12/2019מוזיאון מגדל דוד1018174חטיבת ירושלים 1הודפס רישיון31/12/2019פרימה פארק1007668שד וולפסון דוד 2הודפס רישיון31/12/2020מרכז שמשון1022514שמאע אליהו 6הודפס רישיון31/12/2020אולמי חי1016885הסדוא 10הודפס רישיון31/12/2020מרכז הקונגרסים בעמ1004394שד שזר 1הודפס רישיון31/12/2020מלון המלך דוד1001831דוד המלך 23הודפס רישיון31/12/2020מלון מצודת דוד1020327דוד המלך 7הודפס רישיון31/12/2020בית מלון יהודה1024942דרך חיים ע. קוליץ 2הודפס רישיון31/12/2020אכסנית בית וגן1009015הפסגה 8הודפס רישיון31/12/2020חצר המושבה​8043548​עמק רפאים 43​הודפס רישיון​31/12/2021​שערי ירושלים​1009123​ירמיהו 43​הודפס רישיון​31/12/2021​עין יעל מוזיאון פעיל​1020096​דרך משואה 38​הודפס רישיון​31/12/2021​מלון ממילא​1026814​שלמה המלך 11​הודפס רישיון​31/12/2021​מלון רמדה ירושלים​1008071​וילנאי זאב 6​הודפס רישיון​31/12/2021​מלון גרנד קורט​7025237​סנט גורג 15​הודפס רישיון​31/12/2021​ליאונרדו ירושלים​1021568​סנט גורג 9​היתר זמני​18/09/2018​מלון ענבל​1007620​זבוטינסקי 3​היתר זמני​30/09/2018​מלון דן ירושלים​8028386​לחי 32​היתר זמני​01/10/2018​עולמיא​8031492​ינובסקי דניאל 1​היתר זמני​17/10/2018​אוריינט8043489דרך בית לחם 1היתר זמני31/10/2018הדריה​8040628​התעשייה 5​היתר זמני​31/12/2018​ 12/09/2018 21:00:00
ירושלים מובילה באחוז הגידול בפתיחת עסקים ב-2017https://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Msg_84/Pages/Growing_businesses.aspxירושלים מובילה באחוז הגידול בפתיחת עסקים ב-2017<img alt="" src="/Municipality/Msg_84/PublishingImages/DSC_1039.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" /><p>​נתוני דן אנד ברנדסטריט קובעים כי ירושלים מציגה את אחוז הגידול הגבוה ביותר בפתיחת עסקים בשנה האחרונה מבין הערים הגדולות. ראש העיר ברקת: "הנתונים המשמחים הם הוכחה שהפעולות שנקטנו לפיתוח הכלכלי של ירושלים בתרבות והספורט, בתיירות ובהייטק הן נכונות ונושאות פרי"</p>חברת דן אנד ברדסטריט, אשר הציגה את מיפוי מצב העסקים בארץ לאחרונה, קבעה כי ירושלים מציגה את אחוז הגידול הגבוה ביותר בפתיחת עסקים ב-2017 מבין הערים הגדולות. בשנה זו נפתחו בירושלים 4,248 עסקים חדשים – מה שמהווה עלייה של 1,655 עסקים. נתונים אלה מצטרפים לירידה החדה באבטלה בירושלים ב-2017 ירידה של 20% בהשוואה לשנת 2016 לפי נתוני הלמ"ס.ראש העיר ירושלים, ניר ברקת, ציין כי "הפכנו את ירושלים לעיר שכדאי לעשות בה עסקים. הנתונים המשמחים הם הוכחה שהפעולות שנקטנו לפיתוח הכלכלי של ירושלים בתרבות והספורט, בתיירות ובהייטק הן נכונות ונושאות פרי. היזמים הם תמיד הראשונים שמריחים איפה המקום הטוב ביותר להשקיע, והיום כולם כבר יודעים שירושלים בפריחה ושהיא המקום לגור בו ולהשקיע בו".ההתפתחויות האלה הן תוצאה של יוזמה מקיפה לטווח ארוך לפיתוח התעסוקה בירושלים. במסגרת זאת, יצרנו סצנת הייטק ירושלמית שהצמיחה אינספור סטארטאפים וחברות, אליהם חיברנו את המוסדות האקדמיים הירושלמים האיכותיים. כמו כן, הגברנו את הפעילות בענף התיירות עם אלפי חדרי מלון חדשים, שיוצרים יחד עם תחום התרבות פרנסה גדולה במגוון תחומים. קרדיט עוז שכטרמנועי הצמיחה האלה ייצרו משרות רבות והזדמנויות חדשות, ולצמיחה הזו חיברנו אוכלוסיות מכל המגזרים בעיר פתחנו מרכזי תעסוקה לצעירים, לחרדים, לערבים, למבוגרים ולאוכלוסיות רווחה. הצלחנו להעלות משמעותית את השתתפות המגזרים השונים בכוח העבודה, פיתחנו מודלים חדשניים לחילוץ מעוני, הקמנו מערכים למיצוי זכויות ולתכנון כלכלת המשפחה.לאחרונה התחלנו לבנות את רובע העסקים בכניסה לעיר, ואנחנו ממשיכים בכל הכוח לבנות לא פחות מ-8 מיליון מ"ר לתעסוקה ולהוסיף למעלה מ-100,000 מקומות עבודה חדשים בעשור הקרוב.10/02/2018 22:00:00
רישיון עסק תוך חמישה ימים בלבדhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Msg_84/Pages/businesslicense.aspxרישיון עסק תוך חמישה ימים בלבד<img alt="" src="/Municipality/Msg_84/PublishingImages/taasuka171.PNG?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" /><p>​מקצרים לכם: בקרוב תוכלו להוציא רישיון עסק תוך חמישה ימים. מערכות המחשוב באגף לקידום עסקים ישודרגו כך שבעתיד 90% מבעלי העסקים יקבלו רישוי מלא או היתר זמני מהיר.</p>​שידרוג מערכת המחשוב באגף לקידום עסקים במסגרת ייעול השירות מהווה אבן דרך ראשונה ומשמעותית בקידום היעד העירוני לקיצור הליך הרישוי. בסופו של התהליך, 90% מבעלי העסקים בעיר יקבלו רישוי מלא או היתר זמני תוך חמישה ימים בלבד מרגע השלמת הגשת המסמכים. מערכת המחשוב החדשה גם תאפשר לבעלי העסקים להגיש את טופס הבקשה באופן מקוון, ולהתעדכן באשר לסטטוס הבקשה לרישוי עסק.באגף לקידום עסקים מסבירים כי במסגרת שיפור השירות הוגדרו שלושה מסלולי רישוי מהיר, רגיל ומורכב. לכל מסלול הוגדרו לוחות זמנים מחייבים, וגם זאת במסגרת קיצור וייעול הליכי הרישוי במטרה לסייע לבעלי העסקים בעיר ולתמוך בהם.איתן ברזלי, ראש מינהל פיתוח עסקי, כלכלי וטכנולוגי, הסביר כי "שיפור השירות לבעלי העסקים בעיר הינו יעד חשוב ומרכזי של העירייה למען קידומה הכלכלי של ירושלים. אנו משקיעים תקציבים ומאמצים רבים בכך, ושדרוג מערכת המחשוב העירונית המשרתת את בעלי העסקים הוא צעד נוסף מתוך שלל מהלכים מתוכננים שאנו נוקטים בהם למען מטרה זו."לצורך העלאת מערכת המחשוב החדשה והסבת כלל תיקי הרישוי מן המערכת הישנה – האגף לקידום עסקים לא יוכל לקבל קהל בין התאריכים 15-18.1.18. במקרים דחופים יינתן מענה טלפוני בין 830 ל-1130 בטלפון 02-6296843.10/01/2018 22:00:00
מדריך לרישוי עסקים https://www.jerusalem.muni.il/Business/Business/Pages/msg11.aspxמדריך לרישוי עסקים <img alt="" src="/SiteCollectionImages/PicMessage/Business/Business4.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" /><p>​מדריך לרישוי עסקים לשנת 2012 - תשע"ב</p>15/05/2016 21:00:00

 

 

ארנונה ארנונה <a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/arnona_s.png">arnona_s.png</a>הודעה על עזיבת נכס<a href="/Municipality/Notebook304/OnlineForms/Pages/ArnonaLeaveAsset.aspx">הודעה על עזיבת נכס</a>הסדרי תשלומים<a href="/Residents/MunicipalityServices/PropertyTax/Pages/Payment.aspx">הסדרי תשלומים</a>בקשה להנחה מטעמי הכנסה<a href="/Municipality/Notebook304/OnlineForms/Pages/IncomeDiscount.aspx" target="_blank">בקשה להנחה מטעמי הכנסה</a>
קידום עסקים קידום עסקים מעקב תיק עסק/שלט<a href="/Business/BusinessPermits/Pages/TikEsek.aspx" target="_blank">מעקב תיק עסק/שלט</a>בקשה לפתיחת עסק חדש<a href="/Business/BusinessPermits/Pages/BnewF.aspx" target="_blank">בקשה לפתיחת עסק חדש</a>בקשות לעסק קיים <a href="/Business/Pages/existing_business.aspx" target="_blank">בקשות לעסק קיים </a>
חנייהחנייה<a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/ParkingReports_s.png">ParkingReports_s.png</a>טופס בקשה להשפט<a href="/Municipality/Notebook304/OnlineForms/Pages/RequestToBeJudged.aspx" target="_blank">טופס בקשה להשפט</a>טופס הסבה לדוח חניה<a href="/Municipality/Notebook304/OnlineForms/Pages/Retraining2.aspx" target="_blank">טופס הסבה לדוח חניה</a>טופס לברור/ערעור דו''ח חנייה <a href="/Municipality/Notebook304/OnlineForms/Pages/Section21738.aspx" target="_blank">טופס לברור/ערעור דו''ח חנייה </a>
תכנון בנייה וסביבהתכנון בנייה וסביבה<a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/build_s.png">build_s.png</a>תיק רישוי בניה<a href="/Residents/PlanningandBuilding/BuildingLicenses/licensingPortfolio/Pages/default.aspx" target="_blank">תיק רישוי בניה</a>חבות היטל השבחה<a href="/Residents/PlanningandBuilding/ImprovementTax/Pages/Portfolio.aspx" target="_blank">חבות היטל השבחה</a>מידע תכנית בניין עיר<a href="/Residents/PlanningandBuilding/CityPlanning/FileOpening/Pages/Taba.aspx" target="_blank">מידע תכנית בניין עיר</a>
בריאות הציבורבריאות הציבור<a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/Pharmacy_s.png">Pharmacy_s.png</a>תורנויות בתי מרקחת<a href="/Residents/CommunityAffairs/HealthandHumanServices/Pages/ToranutBateiMerkachat.aspx">תורנויות בתי מרקחת</a>טיפות חלב<a href="/Residents/CommunityAffairs/Early_Childhood/site245/Pages/default.aspx">טיפות חלב</a>השירות הוטרינרי<a href="/Residents/CommunityAffairs/HealthandHumanServices/VetrinarianServices/Pages/Default.aspx" target="_blank">השירות הוטרינרי</a>

 

 

גישור לבעלי עסקיםגישור לבעלי עסקיםhttps://www.jerusalem.muni.il/Business/Business/Pages/gishoor.aspx09/07/2018 21:00:0031/12/1969 18:00:00תצוגת תאריך
ירושלים מובילה באחוז הגידול בפתיחת עסקים ב-2017ירושלים מובילה באחוז הגידול בפתיחת עסקים ב-2017https://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Msg_84/Pages/Growing_businesses.aspx10/02/2018 22:00:0031/12/1969 20:00:00ללא תאריך
רישיון עסק תוך חמישה ימים בלבדרישיון עסק תוך חמישה ימים בלבדhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Msg_84/Pages/businesslicense.aspx10/01/2018 22:00:0031/12/1969 20:00:00ללא תאריך
מדריך ארנונה לעסקיםמדריך ארנונה לעסקיםhttps://www.jerusalem.muni.il/Business/Business/Pages/Business_arnona.aspx07/05/2018 21:00:0031/12/1969 18:00:00תצוגת תאריך<a href="/Business/Pages/Business_arnona.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />Business_arnona.aspx</a>
רפורמה ברישוי עסקים: "מסלול תצהיר"רפורמה ברישוי עסקים: "מסלול תצהיר"https://www.jerusalem.muni.il/Business/Business/Pages/102.aspx23/01/2017 22:00:0031/12/1969 18:00:00תצוגת תאריך<a href="http://www.102.gov.il/newsflash/pages/specificationbusinessregistration.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />specificationbusinessregistration.aspx</a>
אולמות שמחה הפועלים ברישיון או היתר זמניאולמות שמחה הפועלים ברישיון או היתר זמניhttps://www.jerusalem.muni.il/Business/Business/Pages/event_2.aspx12/09/2018 21:00:0031/12/1969 22:00:00תצוגת תאריך