םילעה דחא לע וצחל
ילאוטריו רויסל וסנכהו

האלמה המישרל ץחלםכתויחונל
F11 שקמ לע ושיקה
האלמה הנומתה תלבקלIPIX ה תא האור ךניא םא
ןיא גלפה תא דירוהל שי
הדרוהל ץחל