מרכז מידע לזקןהמחלקה לזקן
חזרה לאגף הרווחה
זכויות והטבות ע"פ חוק

תעודת אזרח ותיק*
זכויות ניתנות: הנחה בתחבורה ציבורית (50%), אגרת טלויזיה (50%), מופעי תרבות (50%), ארנונה (30%), גנים לאומיים (50%). למקבלי קצבה + השלמה בלבד גם 50% הנחה ברכישת תרופות ופטור מלא מארנונה ל - 100 מ"ר ראשונים.

משרד הרווחה, ת.ד. 1620 ירושלים 91012, עבור השירות לזקן - אזרח ותיק, טל' 6708170. יש לפנות בצירוף שם, מס' ת.ז. וכתובת למשלוח התעודה.


ארנונה
זכויות ניתנות:

אזרח ותיק: גבר או שאיה שהגיעו ל"גיל הפרישה" כמשמעותו בחוק גיל הפרישה, התשס"ד-200.

אזרח ותיק* - הנחה בשיעור של 30% לגבי 100 מ"ר משטח דירת מגוריו של אזרח ותיק שסך כל הכנסותיו מכל מקור שהוא, אינו עולה על השכר הממוצע במשק.
אם גרים בדירה יותר מאזרח ותיק אחד, תינתן ההנחה רק אם סך כל ההכנסות של המתגוררים באותה דירה מכל מקור שהוא, אינו עולה על 150% מהשכר הממוצע.
*"השכר הממוצע במשק"- השכר הממוצע , לעובדים ישראליים בלבד, כפי שיפורסם ע"י הלשכה המרכזית .לסטטיסטיקה בחודש דצמבר 2004.

הערה: הנחה ל"אזרח ותיק" תינתן לזכאים, בדומה לשנת 2004, בשיעור של 30% בהתאם לקבוע בחוק האזרחים הותיקים, התש"ן -1989 ולא לפי ולא לפי תקנה 2 (1)(א) לתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), התשנ"ג-1993 בדבר הנחה בשיעור של 25% למקבלי אחת מקצבאות אלה: אוק'-נוב'-דצמ' .לשנה הקודמת.

מסמכים ואישורים הנדרשים לקבלת ההנחה: ההנחה תינתן לאזרח ותיק שימלא את טופס הבקשה המתאים ויצרף לו אישורי הכנסה מכל מקור שהוא לרבות תלושי שכר לחודשים אוק'-נוב'-דצמ' לשנה הקודמת.

אזרח ותיק המושלמת לו גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה- תוענק לו הנחה בשיעור של 100% לגבי 100 מ"ר משטח דירת מגוריו.

אזרח ותיק שטרם קבלת קיצבת הזקנה נקבעה לו לצמיתות דרגת אי כושר השתכרות בשיעור של 75% ומעלה על פי סעיף 127 (לו) לחוק הביטוח הלאומי - תוענק לו הנחה בשיעור של 80%.

על ההנחות לאזרח ותיק יחולו הוראות אלה: (א) ההנחה תינתן לאותו אזרח ותיק בעד דירת מגורים אחת בלבד. (ב) ההנחה תינתן רק לאזרח אחד אף אם גרים בדירה יותר מזכאי אחד. (ג) ההנחה תינתן גם כאשר רק אחד מבני הזוג המתגוררים באותה דירת מגורים הוא אזרח ותיק.

נכים - בהתאם לדרגת הנכות ולמצב המשפחתי.
עוורים - בעלי תעודת עיוור זכאים ל 90% הנחה.
מקבלי גמלת סיעוד - זכאים להנחה של 60%.
הנחה נוספת ניתנת מטעמים כלכליים לפי שיקול דעת הועדה המוסמכת לכך.

עיריית ירושלים - מערכת הגבייה והשומה כיכר ספרא, בנין - 1 בקומת הכניסה.
קבלת קהל בימים א'-ה' בין השעות 13:00-8:00 וביום ג' גם בשעות 18:00-16:00.
בכתב: כיכר ספרא 1 ירושלים 91007. טלפונית: 6296333 או 6296000.עזרה בחימום חורף מטעם אגף הרווחה בעירייה
זכויות ניתנות:אזרחים ותיקים* המתגוררים לבד ומקבלים קצבת זיקנה + השלמת הכנסה בלבד, זכאים למענק כספי חד פעמי עבור חימום ביתם בחורף.
המענק יינתן בהתאם לקריטריונים ועל פי האפשרויות התקציביות.

קצבת החימום נתנת ישירות ע"י ביטוח לאומי לקשישים זכאים.


ביטוח סיעוד - המוסד לביטוח לאומי
זכויות ניתנות: זקנים מוגבלים העומדים בקריטריונים זכאים לגימלת סיעוד בהיקף של 100% או 150% במסגרתו ניתן ליהנות מסל שירותים הכולל: טיפול אישי בבית, מרכז יום, מוצרי ספיגה, שירותי כביסה ולחצן מצוקה.

יש למלא טפסי תביעה ולמסרם בסניף הביטוח הלאומי, רח' בן שטח 4, טל' 6755501.

השלמת הכנסה
זכויות ניתנות: הגדלת קיצבת הזיקנה למי שאינו מקבל פנסיה או מקבל פנסיה נמוכה מאוד.

לפקיד התביעות במחלקת קצבאות זיקנה טל' 6755414/6/7


חוק עקרת הבית
זכויות ניתנות: עקרות בית שנולדו לאחר 31/12/1930 והן תושבות ישראל במשך 5 שנים, זכאיות לקצבת זיקנה בסיסית.

לפקיד התביעות במחלקת קצבאות זיקנה טל' 6755414/6/7.

*גבר מעל גיל 65, אישה מעל גיל 60

פניות למרכז המידע לזקן ב mrtikva@jerusalem.muni.il :e-mail