טרמלוא דוהא

olmert1.jpg (4567 bytes)

 

תוריחבב ונוחצנ רחאל ,םילשורי תיריע שארל רחבנ טרמלוא דוהא
תכימתמ 60% לש בורב ,קלוק ידט לע ,1993 רבמבונב תוילפיצינומה
.רוביצה

תנשב 8 -ה תסנכל הנושארל רחבנו 1945 תנשב לארשיב דלונ טרמלוא דוהא
.םימעפ שש ףוצר ןפואב רחבנ ,זאמ ,28 ליגב ,1973

היפוסוליפ ,היגולוכיספב ,תירבעה הטיסרבינואה רגוב טרמלוא רמ
ןיד יכרוע דרשמב ריכב ףתוש היהו ,ץראב ןיד תכירעב קסע אוה .םיטפשמבו
.'תושו טרמלוא דוהא

ןוחטבהו ץוחה תדעוב ריכב רבחכ שמיש טרמלוא רמ ,1981 - 88 םינשה ןיב
.תסנכה לש

תישאר ,רימש קחצי לש ותושארב לארשי תלשממב רשכ ןהיכ ,1988 תנשמ
.תואירבה רשכ (1990 - 92) כ"חאו םיטועימ ינינעל רשכ

רקיעב ,תימואלניבה היזיולטה תוינכת בורב עובק ןפואב חראתמ טרמלוא רמ
שארכ וישכעו ,ילארשי-יברעה ךוסכסה יפלכ תילארשיה הדמעה תא גציימכ
.םילשורי תיריע

.העבראל באו יושנ טרמלוא רמ

ארפס רכיכ הייריעה תירק
6297717
6296014
eolmert@jerusalem.muni.il