זכויות העובד
מאת: רם נחמיה

פיטורין והתפטרות


פיצויי פיטורין

חוק פיצויי פיטורין קובע כי לדמי פיטורין זכאי מי שעבד שנה אחת ברציפות אצל מעביד אחד או במקום עבודה אחד ופוטר.
שיעור דמי הפיטורין הינו שכר של חודש אחד לכל שנת עבודה כעובד במשכורת (מי שמשכורתו משולמת על בסיס של חודש או של תקופה ארוכה יותר) אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה. מי שמשכורתו משולמת על בסיס אחר (למשל לפי שעות) זכאי לשכר של שבועיים לכל שנת עבודה. חלק של שנה (לאחר שנת העבודה הראשונה) מזכה את העובד בפיצויים יחסיים.
הסכם בין מעביד לבין עובד, שסוכם בו שהפיצויים כלולים בשכר העבודה, הינו הסכם תקף ובמקרה כזה לא ישולמו פיצויי פיטורין. בכל הנוגע לפיטורין ופיצויי פיטורין, דין המדינה בתור מעביד כדין כל מעביד אחר.

התפטרות שדינה פיטורין

ככלל, עובד שהתפטר מרצונו אינו זכאי לפיצויי פיטורין. עם זאת, קיימים מספר חריגים לכלל זה, ובמקרים מסויימים יחשב העובד לעניין פיצויי הפיטורין כאילו פוטר מעבודתו. המקרה הבולט ביותר הינו הרעה ממשית בתנאי העבודה, למשל קיצוץ בשכר, דרישה לעבוד בימי שבתון, הורדת ימי חופשה וכיו''ב. יודגש כי הדרישות הכלליות של חוק פיצויי פיטורין חייבות להתמלא ע''מ שעובד שהתפטר מחמת הרעה ממשית בתנאי העבודה יהיה זכאי לדמי פיטורין. כך למשל, עובד אשר לא השלים שנת עבודה מלאה אצל אותו מעביד, לא יהיה זכאי לדמי פיטורין אם יפוטר ולכן גם לא יהיה זכאי לדמי פיטורין אם התפטר מחמת
הרעה ממשית בתנאי העבודה.
קיימים מקרים נוספים בהם יהיה עובד זכאי לפיצויי פיטורין. למשל, התגייסות לשירות סדיר או התנדבות לשרת בשירות לאומי, פטירת המעביד או פשיטת רגל מטעמו, פטירת העובד והתפטרות לרגל מצב בריאות לקוי. עובדת שהתפטרה, תוך תשעה חדשים מיום שילדה, על מנת לטפל בילדה, וגם עובדת אשר התפטרה לאחר שקיבלה ילד לאימוץ, תחשב כאילו פוטרה.
פיטורין סמוך לפני סוף שנת עבודה ראשונה, יראו אותם כאילו נעשו מתוך כוונה להימנע מחובת תשלום פיצויי פיטורין ואין פיטורין כאלה פוגעים בזכות הפיצויים.

יותר מעבודה אחת

על עובד העובד ביותר מעבודה אחת לבצע תיאום מס, כדי למנוע תשלומי כפל לביטוח לאומי ועל מנת שמס הכנסה ינוכה בהתאם לשכרו הכולל.
אפליה בעבודה ומילואים
אסור למעסיק להפלות בין עובדים על רקע מין, גזע, דת, לאום או נטיה מינית בקבלה לעבודה, תנאי עבודה, קידום ותנאים סוציאליים נוספים.
למעביד אסור גם לדרוש פרופיל צבאי או להשתמש בו (למעט בתפקידים בשירות הבטחון). אסור למעביד לפטר עובד או לפגוע בדרך אחרת בזכויותיו בשל שירות מילואים. אסור למעביד להפלות לרעה עובדת בהריון, בקבלה לעבודה, בקידום וכו'. הריון אינו מהווה עילה לפיטורין.
ניכויי חובה מהמשכורת - ביטוח לאומי, ביטוח בריאות ומס הכנסה
ביטוח בריאות, ביטוח לאומי ומס הכנסה כולם מסים אשר על כל עובד לשלם. מס בריאות וביטוח לאומי הינם מסים המבטיחים לעובד טיפולים רפואיים וזכויות סוציאליות נוספות במקרה הצורך. מס הכנסה מוטל על כל הכנסה, מכל מקור שהוא, למעט מספר מקרים חריגים. לעובדים שכירים ינוכו מסים אלה מהמשכורת ויועברו ע''י המעסיק לרשויות המתאימות. שיעורם של מסים אלה מותנה בגובה המשכורת. ככל שהמשכורת גבוהה יותר, שיעור המס יהיה גבוה יותר, עד לתקרה מסויימת, המשתנה מדי פעם. מס הכנסה משולם לפי מדרגות מס. פירוש הדבר הוא שהמס משולם על חלקים מהמשכורת, ולכל חלק במשכורת שיעור מס אחר, עד לתקרה הקבועה בחוק. את המשכורת מחלקים לחלקים, למשל: עד 3,000 ש''ח, בין 3,000 ל – 5,000, בין 5,000 ל – 7,000 וכן הלאה. על כל חלק יחול שיעור מס שונה, בהתאם לקבוע בחוק ועד לתקרה. לכן, ככל שהמשכורת גבוהה יותר, שיעור המס גבוה יותר. לדוגמה: משכורת שאינה עולה על 3,000 ש''ח, אינה חייבת במס; בין הסכומים 3,000 ש''ח ועד 4,000 ש''ח (בסה''כ 1,000 ש''ח), יחול מס בשיעור 10%; ובין הסכומים 4,000 ש''ח ועד 6,000 ש''ח (2,000 ש''ח), יחול מס בשיעור של 20%. מס ההכנסה יהיה אפוא: 0% מ – 3,000 + 10% מ – 1,000 + 20% מ – 2,000. בסה''כ ישלם העובד לפי דוגמה זו מס בשיעור של 500 ש''ח.
המספרים בדוגמה זו נועדו לשם ההמחשה בלבד. (פירוט נוסף בפרק ''זכויות וחובות''.)

הקלות במס הכנסה

רשויות המס מכירות בצרכים המיוחדים של עובדים בעלי תנאים שונים ומקלות על עובדות בדרכים שונות. לעיתים מוענק פטור מתשלום מס הכנסה. לכל עובד מוענקות נקודות זיכוי בהתאם למצבו האישי, ונקודות אלה מעניקות הקלות מסויימות בתשלומי מס הכנסה. כך למשל, עובדת נשואה עם ילד אחד, תקבל יותר נקודות זיכוי מאשר עובד רווק בלי ילדים ויוענקו לה הטבות ביחס אליו. בהתאם, יוענקו נקודות זיכוי רבות יותר לעובדת שהיא המפרנסת היחידה במשפחה חד-הורית. הקלות במס הכנסה ניתנות גם לתושבים בעיירות פיתוח וביישובי ספר. צעירים וחיילים משוחררים מקבלים אף הם הקלות במס. את כל הפרטים הרלוונטיים יש למלא בטופס אותו מקבלים מהמעסיק בתחילת העבודה.

ביטוח מנהלים ופנסיה

ביטוח מנהלים הינו ביטוח ואשר על פיו, בהתאם לתנאי הפוליסה, זכאי העובד לפיצויים במקרה של פיטורין, אובדן הכנסה או פטירה. ביטוח מנהלים וביטוחים אחרים מסוגו מבטיחים לעובד הכנסה במקרה שלא יוכל לכלכל את עצמו מסיבות כלשהן. בד''כ משלם המעביד חלק מפרמיית הביטוח והעובד משלם את היתרה. ביטוח זה משולם לעובד החל מתקופת וותק מסויימת. ניתן לפדות את הביטוח בהתקיים אחד ממקרי הביטוח המפורטים בפוליסה, למשל במקרה של פיטורין.
פנסיה הינה תוכנית חסכון או תוכנית גמל, או תוכנית אחרת, המבטיחה לעובד הכנסה לאחר גיל הפרישה. שיעור הפנסיה תלוי בשיעור המשכורת ובוותק, והוא משולם לעובד לאחר גיל הפרישה (65 לגברים, 60 לנשים).

זכויות והטבות

לעובד שכיר מספר הטבות וזכויות הקבועות בחוק. כל עובד זכאי לימי חופשה, אשר מספרם הולך ועולה עם השנים בעבודה. לעובד בשנה הראשונה מגיעים 12 ימי חופשה. עובד זכאי גם לימי מחלה, ומספרם משתנה אף הוא ממקום עבודה אחד למשנהו. מספר שעות העבודה הכולל של עובד ביום מוגבל, וביום עבודה הארוך משש שעות רצופות זכאי העובד למנוחה בת חצי שעה רצופה. שבוע עבודה מכיל בתוכו 45 שעות בלבד. עבור שעות נוספות רשאי העובד לקבל תוספת בהתאם למספר השעות הנוספות ומועדן. את המשכורת חייב המעביד לשלם לעובד בתוך 10 ימים מסיום החודש בגינו משולמת המשכורת. עיכוב בתשלום מעבר לכך ייחשב להלנת שכר, והעובד יהיה זכאי לפיצויים בגין הלנת שכר זו. עובדת בהריון וכן זכאית לזקוף עד שבעה ימים בשנה של היעדרות, בשל טיפולים או בדיקות הקשורים להריון על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלה. כלל זה חל גם על בעליהן של עובדות בהריון.
כל האמור בפסקה זו כפוף להסכם בין העובד למעביד וכן להסכמים קיבוציים, החלים על כלל העובדים במגזר מסויים (למשל הסכם קיבוצי החל על רופאים).
חזור
חיפוש