תכנית מתאר מקומית ירושלים – 2000
הקליקו כאן להורדת הוראות התוכנית - קובץ pdf

תוכן עניינים:

     הוראות התכנית
         פרק 1- הוראות כלליות
         פרק 2 - פרוש מונחים
         פרק 3- יחס לתכניות אחרות והיטל השבחה
         פרק 4- יעוד ושימוש במקרקעין
         פרק 5- הוראות בדבר מתחמים לשימור, העיר העתיקה, בנינים לשימור ואתרי עתיקות
         פרק 6- חומרי גמר
         פרק 7 –מערכת התחבורה
         פרק 8- הוראות מיוחדות לענין נגישות לאנשים עם מוגבלות
         פרק 9- תשתיות
         פרק 10- הוראות בדבר איכות הסביבה
         פרק 11- שטחים בטחוניים
         פרק 12- הוראות בדבר תכניות מפורטות, נספחי בינוי ופיתוח והיתרי בניה
         פרק 13- תקן חניה
         פרק 14- פרוט השינויים לתכנית מס' 62
         נספח א'- רשימת האתרים הארכיאולוגיים המיוחדים
     תשריטים ונספחים של התכנית