אגף מבקר העירייה

אגף מבקר העירייה
 
תפקיד המבקר וסמכויותיו
הביקורת ברשויות המקומיות פועלת מכוח הדין והיא מהווה נדבך חשוב במערכת שלטון דמוקרטי תקין.

תפקידיו של מבקר העירייה הוגדרו בפקודת העיריות. נקבע כי המבקר יבדוק את פעולות העירייה, אם נעשו על פי החוק תוך שמירה על טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון. במסגרת זו רשאי המבקר לבדוק את פעולותיהם של ראש העירייה, חברי המועצה ועובדי העירייה.

ביקורתו של המבקר נפרסת גם לגבי המועצה הדתית שבתחום העירייה וכן לגבי כל תאגיד, מפעל, מוסד, קרן או גוף אשר העירייה משתתפת בתקציבם השנתי, כדי יותר מעשירית לגבי אותה שנת תקציב, או משתתפת במינוי הנהלתם. הגדרה זו מרחיבה את תפקידיו של מבקר העירייה גם לגבי עמותות רבות המקבלות הקצבה מהעירייה.

נוסף על התפקידים שנקבעו בפקודת העיריות, מבקר העירייה ממלא את תפקיד המורשה לטיפול בתלונות הציבור (אומבודסמן), מתוקף החלטת מועצת עיריית ירושלים משנת 1966, ולאחרונה גם מתוקף הוראות חוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור), התשס''ח-2008. על תפקיד המורשה לטיפול בתלונות הציבור לחץ כאן.

יכולת תפקודה של הביקורת מותנית בעצמאותו ואי תלותו של המבקר. המחוקק קבע הוראות הבאות לשמור על רמתו האישית ועצמאותו של המבקר, בהן: המבקר יקבע את תכנית עבודתו השנתית ואת הדרכים לביצועה על פי שיקול דעתו, תוך פרק הזמן שיקבע המבקר; המבקר יכין ויגיש לראש העירייה מדי שנה הצעת תקציב שנתי וועדת הכספים ומועצת העירייה ידונו בתקציבו כפי שהגיש אותם; חובה למסור למבקר כל מסמך שדרוש לו לצורכי עבודתו על פי שיקול דעתו; למבקר תהיה גישה ישירה לצורך ביצוע תפקידו לכל מאגר מידע ולכל בסיס נתונים הקיים במערכת. כן קיימת חובה להזמין את המבקר לכל ישיבה של מועצת העירייה או כל ועדה מוועדותיה.

פרסום דוחות הביקורת
דוח מבקר העירייה מתפרסם בציבור ובכך מקבל הציבור הרחב דיווח ישיר על פעולותיה של העירייה ושל הגופים המבוקרים. לדוחות הביקורת שפורסמו משנת 1999 ואילך לחץ כאן.

יחידות אגף המבקר
באגף מבקרת העירייה ישנן שלוש יחידות: יחידת כספים וחשבונות, יחידת מינהל וארגון ויחידת ההנדסה. כל אחת מהיחידות עוסקת בבדיקת נושאים הנמצאים באחריותה. נוסף להן פועלת יחידת המורשה לטיפול בתלונות הציבור.


להוראות חוק בנושא ביקורת בעירייה לחץ כאן.
יפו 19
02-6298169
טופס פניה לאגף מבקרת העירייה ולמורשה לטיפול בפניות הציבור
17-jun-2012 - עודכן בתאריך
 
חזור