? 
מנח"י - שנתון החינוך תש"ע

רשימת בתי-ספר,בחינוך-היסודי בירושלים תש"ע


ממ"ד תורני חומת שמואל שם בית-הספר:
  93122 :מיקוד   אביגור ,9 ירושלים :כתובת בית-הספר
  6769589 :מספר פקס   :טלפון ציבורי   6453419 :טלפון
  רגיל :סוג חינוך ממלכתי דתי :פיקוח מנח''י :מיגזר
  22419 :סמל עיריה   עירוני :מעמד עיריה   160531 :סמל משרד החינוך
סה''כ טיפוליות מקדמות כיתה
20           2 3 3 4 4 4 מספר כיתות
259           28 50 33 38 50 60 מספר בנים
280           33 34 46 51 59 57 מספר בנות
            30.50 28.00 26.33 22.25 27.25 29.25 ממוצע תלמידים בכיתה
539   0 0 0 0 61 84 79 89 109 117 סה''כ תלמידים