? 
מנח"י - שנתון החינוך תש"ע

רשימת בתי-ספר,בחינוך-העל-יסודי בירושלים תש"ע


תל"י בית חינוך עירוני ג' שם בית-הספר:
  92105 :מיקוד   כט בנובמבר ,13 ירושלים :כתובת בית-הספר
  5630163 :מספר פקס   :טלפון ציבורי   5617711 :טלפון
  רגיל :סוג חינוך ממלכתי :פיקוח מנח''י :מיגזר
  51503 :סמל עיריה   עירוני :מעמד עיריה   140046 :סמל משרד החינוך
סה''כ טיפוליות מקדמות 'יד 'יג 'יב 'יא כיתה
17   4     4 4 5       מספר כיתות
199   37     49 58 55       מספר בנים
194   15     54 50 75       מספר בנות
    13.00     25.75 27.00 26.00       ממוצע תלמידים בכיתה
393   52 0 0 103 108 130 0 0 0 סה''כ תלמידים