האגף לרישוי ופיקוח

 אגפי העירייה
האגף לרישוי ופיקוח
  מידע ומיפוי
  מחלקת היטל השבחה
  מחלקת רישוי בניה
  מחלקת פיקוח על הבניה
  מחלקת מבנים מסוכנים
  יחידת הנגישות לאנשים עם מוגבלות
ככר ספרא 1 קומה 4
קבלת קהל - א',ג',ה' בין השעות 08:00 - 12:00 בתיאום מראש בלבד
02-6297654/5
02-6296536
טופס פניות הציבור לאגף רישוי ופיקוח

המחלקות באגף מצויות בתהליכי פיתוח ארגוני שוטף, שאלה הן מטרותיו: התייעלות, מיצוי מרבי של כוח אדם, שיפור השירות וקיצור משך התהליכים הבירוקרטיים. המחלקה לרישוי בנייה - אחראית על הוצאת היתרי בנייה, החל מפתיחת התיק, דרך בדיקת התוכניות והכנתן לדיון בוועדות התכנון הסטטוטוריות. הוצאה מן הכוח אל הפועל של תוכניות בניין עיר. המחלקה לפיקוח על הבנייה אחראית על אכיפת חוק התכנון והבנייה, פיקוח על בנייה בעיר והתאמתה להיתר הבנייה. הפעילות כוללת ביקורת נרחבת בשטח, איתור עבירות, הכנת כתבי אישום וביצוע צווי הריסה. המחלקה להיטל השבחה - מטפלת בתביעות פיצויים המוגשות בגין תוכניות בניין עיר מאושרות וקביעת שומות לצורך קביעת היטלי השבחה, וגבייתם. המחלקה למבנים מסוכנים - אחראית על איתור מבנים מסוכנים בעיר, תוך בחינה פיזית של המבנים, התראה בפני הבעלים והנחייתם בטיפול להסרת הסכנה. המחלקה, כחלק ממערך החירום, מסייעת במתן הערכות מצב הנדסיות מייד לאחר אירוע חבלני או פגעי טבע וכדומה. יחידת הנגישות לאנשים עם מוגבלות - אחראית על גיבוש כללים וקביעת תקן עירוני בתחום נגישות נכים. הפעילות כוללת הדרכת בעלי מקצוע בתחום התכנון והבנייה לצורך פיקוח על יישום החוק וליווי כאשר מתעורר צורך בתיקון ליקויי נגישות. מנהל האגף : אופיר מאי אודות פעילות האגף

האגף לרישוי ופיקוח משמש כזרוע של הוועדה המקומית לתכנון ובנייה להוצאת היתרים ולאכיפת החוק. בנוסף, האגף אחראי על רישוי ועל אכיפת חוק רישוי עסקים.
האגף נמצא באינטרקציה יום יומית עם הציבור הרחב במגוון נושאים, ולכן האגף נדרש למתן שירות טוב ומקצועי.
שירותים הניתנים לתושב